Note 31 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Konsernet klassifiserer aksjer innenfor kategoriene virkelig verdi over resultatet og tilgjengelig for salg. Verdipapirer som kan måles pålitelig og som rapporteres internt til virkelig verdi klassifiseres til virkelig verdi over resultatet. Øvrige aksjer klassifiseres som tilgjengelig for salg. 

Morbank      Konsern
31.12.14 31.12.15 Aksjer og andeler (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
253 261 Til virkelig verdi over resultat 1.377 673
31 44 Børsnoterte 803 199
222 218 Unoterte 574 474
4 76 Tilgjengelig for salg 108 35
4 76 Unoterte 108 35
257 337 Sum aksjer og andeler 1.485 708
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
101 222 Unoterte 16 45
101 222 Sum aksjer holdt for salg (se note 39) 16 45
31 44 Sum børsnoterte selskaper 803 199
327 515 Sum unoterte selskaper 698 554

 

 Spesifikasjon av morbank           
Børsnoterte selskap Prinsipp *) Eierandel over 10% Vår
beholdning (antall)
Ansk. Kost (1.000 kr)  Markedsverdi/ bokført verdi (1.000 kr)
Visa Inc. C-aksjer VV   63.536 6.750 43.592
Sum børsnoterte aksjer       6.750 43.592
           
           
Unoterte selskap          
           
Visa Norge FLI (se note 3) TFS   - - 74.739
Eksportfinans VV   1.857 16.406 39.368
Nordisk Areal Invest VV   764.995 74.614 24.097
Spama VV   2.305 - 1.563
Swift EUR VV   38 589 1.256
Torgkonserten     TFS   50 300 300
Tangen Næringsbygg VV   250 250 250
Sydvestor Vekst    TFS   5.200 228 228
Sunnmøre Golf     TFS   3 103 103
Diverse selskap       239 242
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler     92.730 142.147
           
Bank 1 Oslo Akershus VV   218.841 78.000 145.989
SpareBank 1 Nordvest VV   48.076 5.000 5.000
Sum ikke børsnoterte finansinstitusjoner     83.000 150.989
           
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis morbank     182.480 336.728

 

Spesifikasjon av konsern          
Børsnoterte selskap Prinsipp *) Eierandel over 10% Vår beholdning (antall) Ansk. Kost
(1.000 kr)
Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
Norway Royal Salmon VV   4.101.381 260.996 328.110
Polaris Media VV   5.584.508 159.041 150.782
Marine Harvest VV   482.428 53.485 57.698
Kongsberg Gruppen VV   300.000 39.301 43.500
Norwegian Air Shuttle VV   122.637 39.171 39.698
Norsk Hydro VV   1.056.544 36.595 35.003
Det Norske Oljeselskap VV   480.021 22.067 26.521
Statoil VV   166.447 21.374 20.589
BW LPG VV   203.907 11.847 14.885
XACT Derivat BULL VV   140.631 13.661 13.823
Telenor VV   91.883 14.271 13.626
Subsea 7 VV   195.000 14.276 12.295
NRC Group VV   210.000 9.051 11.760
Opera Software VV   171.222 11.572 8.655
Ganger Rolf VV   175.000 12.513 8.138
XACT derivat BEAR VV   86.565 7.309 7.187
Nordic Semiconductor VV   132.550 5.465 5.733
Ocean Yield VV   65.418 4.570 4.481
Petroleum Geo-Services VV   105.000 6.030 3.817
Yara International VV   9.225 3.618 3.532
Øvrige selskaper       29.972 24.989
Sum børsnoterte aksjer     776.186 834.822
           
DNB VV   345.728 38.708 37.961
SpareBank 1 Nord-Norge VV   426.176 16.174 15.641
Storebrand VV   321.120 10.137 10.282
Gjensidige Forsikring VV   25.000 3.126 3.553
SpareBank 1 BV VV   180.313 3.275 3.444
SpareBank 1 SR-Bank VV   55.774 2.954 2.192
SpareBank 1 Østfold Akershus VV   7.680 928 948
SpareBank 1 Ringerike Hadeland VV   3.211 504 564
SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg VV   4.372 463 446
Sum børsnoterte finansinstitusjoner     76.269 75.030
           
           
Unoterte selskap          
           
Viking Venture III VV 17,0 186.312 42.594 55.886
Herkules VV   1 48.346 45.486
Thams Invest VV   174 17.640 26.970
Angvik Investor TFS 10,0 1.200 19.830 17.448
Moldekraft TFS 12,94 10.545 11.600 16.714
Norsk Innovasjonskapital III VV   600 10.200 13.342
Viking Venture VV 13,2 267.878 25.445 8.706
Aptomar VV   48.861 7.550 7.550
Real Estate Central Europe VV   3.000 5.500 6.348
NFDS Offshore 1 VV   1.237.500 4.950 4.950
Numascale VV   2.666.667 4.000 4.000
Viking Venture II VV   250.000 19.220 3.765
Wellcem VV   12.508 1.523 3.127
Øvrige selskaper     3.362.300 50.163 23.824
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler     268.561 238.115
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis konsern     1.303.496 1.484.695
           
*) Forklaring prinsipp: VV - virkelig verdi over resultatet, TFS - tilgjengelig for salg 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN