Note 39 - Investering i eierinteresser

Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg.

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel i prosent
Investering i datterselskaper      
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 938521549 Trondheim 72,1
SpareBank 1 SMN Invest AS 990961867 Trondheim 100,0
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 936159419 Trondheim 87,0
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS 990283443 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 936285066 Trondheim 100,0
Allegro Kapitalforvaltning ASA 980300609 Trondheim 90,1
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS  934352718 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bygget Trondheim AS 993471232 Trondheim 100,0
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS 990222991 Trondheim 100,0
Brannstasjonen SMN AS 998042577 Trondheim 100,0
St. Olavs Plass 1 SMN AS 999263380 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bilplan AS 979945108 Trondheim 100,0
Jernbanegata 19 SMN AS 912514005 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Markets AS 992999101 Oslo 73,5
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
Leksvik Regnskapskontor AS 980491064 Leksvik 50,0
SpareBank 1 Regnskapshuset Rørvik AS 951016071 Vikna 100,0
GMA Invest AS 994469096 Trondheim 100,0
Sentrumsgården AS 975856828 Leksvik 35,3
Aqua Venture AS 891165102 Trondheim 37,6
Maritech Systems AS 997929217 Averøy 23,1
Omega-3 Invest AS 996814262 Molde 33,6
Tjeldbergodden Utvikling AS 979615361 Aure 23,0
Grilstad Marina AS 991340475 Trondheim 35,0
GMN 51 AS 996534316 Trondheim 30,0
GMN 52 AS 996534413 Trondheim 30,0
GMN 53 AS 996534502 Trondheim 30,0
GMN 54 AS 996534588 Trondheim 30,0
GMN 6 AS 994254707 Trondheim 35,0
Grilstad Energi AS 998480639 Trondheim 30,0
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen AS 975966372 Tromsø 19,5
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA 986401598 Oslo 17,7
Sparebank 1 Mobilbetaling AS   Oslo 19,7
Investeringer i tilknyttede selskaper       
BN Bank ASA 914864445 Trondheim 33,0
SpareBank1 Boligkreditt AS 988738387 Stavanger 17,7
SpareBank 1 Næringskreditt AS 894111232 Stavanger 33,6
SpareBank 1 Kredittkort AS 975966453 Trondheim 18,4
Molde Kunnskapspark AS 981036093 Molde 21,0
Bjerkeløkkja AS 998534976 Trondheim 40,7
Investering i selskaper holdt for salg      
Mavi XV AS  890899552 Trondheim 100,0
Norway Cod AS  979380127 Bindal 100,0
Mavi XI AS  990899568 Trondheim 100,0
Mavi XXIV AS  999211062 Trondheim 100,0
Mavi XXV AS  999239242 Trondheim 100,0
Mavi XXVI AS  999239331 Trondheim 100,0
Mavi XXVII AS  999239390 Trondheim 100,0
Mavi XXVIII AS  999239455 Trondheim 100,0

 

 
Aksjer i datterselskaper morbank

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.

2015 (mill. kr) Selskapets aksje- kapital (1.000 kr) Antall aksjer På- lydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK EK IKE*)
Sum inntekter Sum kostnader Resultat Resultat IKE*) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 284.040 28.404 10,0 4.356 3.740 617 172 150 88 62 13 404
Sum investeringer i kredittinstitusjoner                 404
SpareBank 1 SMN Invest AS 457.280 457.280 1,0 834 49 - - 43 5 38 - 739
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 57.803 5.505 10,5 281 87 194 25 360 326 34 4 120
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS 326.160 30.200 10,8 772 106 - - 43 39 4 - 919
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 14.280 238 60,0 144 50 - - 195 170 26 - 64
Allegro Kapitalforvaltning ASA 6.000 6.000 1,0 38 8 - - 47 46 1 - 11
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS 6.100 100 61,0 49 0 - - 5 4 1 - 53
SpareBank 1 Bygget Trondheim AS 94.236 100.000 0,9 192 8 - - 31 27 3 - 75
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS 200 2.000 0,1 8 2 - - 7 6 1 - 9
Brannstasjonen SMN AS 10.000 100.000 0,1 179 108 - - 1 4 -2 - 73
St. Olavs Plass 1 SMN AS 10.000 100.000 0,1 77 1 - - 7 7 0 - 75
SpareBank 1 Bilplan AS 5.769 41.206 0,1 32 28 - - 124 124 0 - 9
Jernbanegata 19 SMN AS 1.000 1.000.000 1,0 11 0 - - 2 3 -1 - 13
SpareBank 1 Markets AS 378 2.265.553 167,0 1.456 1.013 444 118 135 222 -93 -21 363
Sum investering i andre datterselskaper                   2.523
Sum investeringer i konsernselskap morbank                  2.927

*) Ikke-kontrollerende eierinteresser
                 

 

2014 (mill. kr) Selskapets aksje- kapital (1.000 kr) Antall aksjer På- lydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK           EK IKE*) Sum inntekter Sum kostnader Resultat Resultat IKE*) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 271.920 27.192 10,0 3.625 3.188 437 43 126 76 50 5 368
Sum investeringer i kredittinstitusjoner                 368
SpareBank 1 SMN Invest AS 457.280 457.280 1,0 786 62 - - 42 9 33 - 720
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 57.803 5.505 10,5 284 87 197 26 359 322 37 5 120
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS 326.160 30.200 10,8 760 117 - - 45 72 -28 - 899
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 14.280 238 60,0 139 46 - - 182 151 31 - 64
Allegro Kapitalforvaltning ASA 6.000 6.000 1,0 41 11 30 3 36 34 2 0 11
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS 6.100 100 61,0 49 0 - - 5 4 1 - 53
SpareBank 1 Bygget Trondheim AS 94.236 100.000 0,9 192 8 - - 31 28 3 - 75
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS 200 2.000 0,1 9 3 - - 22 21 1 - 9
Brannstasjonen SMN AS 10.000 100.000 0,1 82 9 - - 3 3 0 - 73
St. Olavs Plass 1 SMN AS 10.000 100.000 0,1 75 1 - - 7 7 0 - 75
SpareBank 1 Bilplan AS 5.769 41.206 0,1 32 28 - - 133 133 0 - 9
Jernbanegata 19 SMN AS 1.000 1.000.000 1,0 12 1 - - 2 4 -1 - 13
Sum investering i andre datterselskaper                   2.122
Sum investeringer i konsernselskap morbank                  2.490

 *) Ikke-kontrollerende eierinteresser
                 

 

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.
       
Morbank   Konsern
31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
3.138 3.361 Balanseført verdi per 01.01. 5.129 4.624
223 263 Tilgang/avgang 191 176
- - Omklassifiseringer, mv 0 -
- - EK-føringer 106 -17
- - Resultatandel 448 527
- - Utbetalt utbytte -351 -182
3.361 3.624 Balanseført verdi per 31.12 5.522 5.129
             
Spesifikasjon av årets endring på konsern  Tilgang/
avgang 
 EK-endring 
SpareBank 1 Gruppen AS - 26
BN Bank ASA - 2
SpareBank 1 Boligkreditt AS 242 60
SpareBank 1 Næringskreditt AS - -0
SpareBank 1 Markets AS -24 -
SpareBank 1 Kredittkort AS 1 18
Sparebank 1 Mobilbetaling AS 16 -
Utbyggingsselskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest AS -44 -
PAB Consulting -0 -
Sum  191 106
             

 

Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er spesifisert i tabell nedenfor. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen.            
 
Morbank   Konsern
2014 2015 (mill. kr) 2015 2014
    Resultatandel fra:    
- - SpareBank 1 Gruppen AS 251 360
- - SpareBank 1 Boligkreditt AS 80 38
- - SpareBank 1 Næringskreditt AS 30 41
- - BN Bank ASA 41 93
- - SpareBank 1 Markets AS   -4 -32
- - SpareBank 1 Kredittkort AS   21 2
- - Utbyggingsselskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest AS - 31
- - Øvrige selskaper     -0 -5
             
    Utbytte fra:        
33 189 SpareBank 1 Gruppen AS -189 -33
58 36 SpareBank 1 Boligkreditt AS -36 -58
79 87 BN Bank ASA     -87 -79
11 39 SpareBank 1 Næringskreditt AS   -39 -11
- 1 Øvrige selskaper -1 -0
182 352 Sum inntekt fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 67 345

 

Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet
Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som konsernets andel. Bokført verdi er konsernverdi i konsernet. 
 
2015 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført verdi 31.12 Eierandel Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen AS 58.021 50.063 12.212 10.925 251 1.509 19,5 % 364.728
BN Bank ASA 32.642 29.135 463 338 41 1.157 33,0 % 4.658.389
SpareBank 1 Boligkreditt AS 269.206 259.489 654 201 80 1.843 17,7 % 10.090.538
SpareBank 1 Næringskreditt AS 15.880 13.965 134 44 30 644 33,6 % 4.909.200
SpareBank 1 Kredittkort AS 5.248 4.256 755 643 21 183 18,4 % 530.134
SpareBank 1 Markets AS 1.456 1.013 135 222 -4 0 73,5 % 1.664.329
Øvrige selskaper         0 10    
Sum         419 5.347    
                   

Utbyggingsselskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest AS (ikke inkludert i tabellen ovenfor) 
Aktiviteten har i løpet av 2015 vært stor i utbyggingsselskapene Grilstad Marina AS, GMN 51 AS, GMN 52 AS, GMN 53 AS, GMN 54 AS og GMN 6 AS.
Grilstad Marina ferdigstilte tredje byggetrinn i 2015.
I tredje kvartal ble 40 prosent eierandelen i Hommelvik Sjøside solgt.
Ovennevnte utbyggingsselskaper er i konsernregnskapet bokført til 84,5 millioner kroner per 31. desember 2015. 

                   
                   
2014 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført verdi 31.12 Eierandel Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen AS 55.408 48.013 12.623 10.775 360 1.421 19,5 % 364.728
BN Bank ASA 35.787 32.146 647 366 93 1.201 33,0 % 4.658.389
SpareBank 1 Boligkreditt AS 227.594 219.117 317 110 38 1.498 17,7 % 9.737.324
SpareBank 1 Næringskreditt AS 18.161 16.217 174 56 41 653 33,6 % 4.909.200
SpareBank 1 Kredittkort AS 4.772 3.992 420 408 2 143 18,4 % 470.922
SpareBank 1 Markets AS 566 380 108 221 -32 25 27,3 % 14.333
Øvrige selskaper         25  32    
Sum         528  4.974    

 

Selskaper holdt for salg      
SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap. I konsernregnskapet foretas enlinjes konsolidering.    
Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall 100 prosent andel.         
                   
2015 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets årsresultat   Eierandel Antall aksjer
Mavi XV AS konsern 16 0 1 -2 -1   100 % 60.000
                 
2014 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets årsresultat   Eierandel Antall aksjer
Mavi XV AS konsern 45 0 6 -6 0   100 % 60.000

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN