Analyse av regnskapet (konsern)

 

Resultatanalyse, mill kr 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Renteinntekter 4.057 3.825 3 597 4 031 4 265 4 118 3 928 3 891 3 422 3 462
Rentekostnader 1.655 1.600 1 714 2 159 2 475 2 502 2 451 2 499 2 105 2 137
Rentenetto 2.403 2.225 1 883 1 872 1 790 1 616 1 477 1 392 1 317 1 325
Provisjonsinntekter 2.177 2.005 1 674 1 545 1 512 1 463 1 139  919  855  756
Resultat eierinteresser 423 443  423  448  527  355  244  248  276  349
Resultat finansielle investeringer 334 317  521  11  193  147  207  186  133  247
Sum inntekter 5.337 4.989 4 502 3 876 4 021 3 580 3 067 2 746 2 582 2 677
Personalkostnader 1.584 1.426 1 159 1 093 1 002  914  924  810  583  725
Andre driftskostnader 1.040 943  844  838  787  807  730  672  557  528
Sum kostnader 2.624 2.369 2 003 1 931 1 789 1 722 1 654 1 482 1 140 1 253
Resultat før tap 2.713 2.621 2 499 1 945 2 232 1 859 1 413 1 264 1 441 1 424
Tap på utlån og garantier 263 341  516  169  89  101  58  27  132  277
Resultat før skatt 2.450 2.279 1 983 1 776 2 143 1 758 1 355 1 236 1 309 1 147
Skatt 509 450  341  370  362  388  295  255  260  210
Resultat virksomhet holdt for salg 149 -1  4 - 1  0  30  16  43 - 27  
Overskudd 2.090 1.828 1 647 1 406 1 782 1 400 1 077 1 024 1 022  937
                     
Avsatt utbytte 661 571  389  292  292  227  195  190  285  201
                     
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 5.957 7.527 4.207 5.677 5.965 5.984 4.091 4.075 2.532 1.260
Verdipapirer og derivater 32.438 31.672 29.489 30.282 27.891 26.358 25.614 21.485 22.948 19.302
Brutto utlån 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847 61.782
- Tapsavsetninger / Individuelle nedskrivninger utlån 744 765 632 183 172 173 144 172 222 219
- Gruppevise nedskrivninger utlån - 347 339 376 295 295 295 290 290 289
Øvrige aktiva 2.581 3.096 3.030 2.540 2.080 2.938 3.766 3.251 3.182 2.704
Eiendeler 160.704 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997 84.541
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 9.214 9.607 10.509 8.155 9.123 6.581 7.410 9.118 13.062 11.310
Innskudd fra kunder 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786 37.227
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 47.251 45.537 40.390 40.569 39.254 36.806 33.121 31.306 29.625 24.070
Øvrig gjeld 2.671 1.924 1.532 1.734 1.095 1.485 2.070 2.122 1.922 1.876
Ansvarlig lånekapital 2.268 2.201 3.182 3.463 3.371 3.319 3.040 2.690 2.756 3.875
Egenkapital 18.686 17.510 15.299 13.904 12.524 11.242 10.082 8.348 7.846 6.183
Gjeld og egenakapital 160.704 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997 84.541
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 160.704 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.919 101.455 97.997 84.541
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 156.992 145.948 137.060 128.355 117.794 111.843 105.500 98.465 91.317 86.679
Brutto utlån 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847 61.782
Brutto utlån inkl. lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 160.317 148.784 137.535 127.378 120.435 112.283 104.925 95.232 87.665 77.429
Brutto utlån til lønnstakere 108.131 98.697 89.402 80.725 74.087 68.591 62.587 55.034 49.619 45.157
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 52.186 50.087 48.133 46.653 46.348 43.692 42.322 40.198 38.046 32.272
Innskudd 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786 37.227
Innskudd fra lønnstakere 33.055 31.797 29.769 28.336 26.496 23.891 22.279 20.860 19.052 17.898
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 47.561 44.678 37.398 35.754 34.184 32.036 29.973 27.011 23.734 19.330
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån i balansen) 67 % 68 % 66 % 68 % 67 % 69 % 70 % 65 % 61 % 60 %
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskeditt)) 50 % 51 % 49 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 49 % 48 %
                     
Kapitaldekning                    
Ren kjernekapital 14.727 13.820 13.229 12.192 10.679 9.374 8.254 6.687 6.177 4.938
Kjernekapital 16.472 15.707 15.069 13.988 12.382 10.989 9.357 7.856 7.286 6.730
Ansvarlig kapital 18.743 17.629 17.185 16.378 14.937 12.417 10.943 9.055 8.646 8.730
Risikoveid volum 101.168 94.807 88.788 89.465 95.317 84.591 82.446 75.337 66.688 64.400
Ren kjernekapitaldekning 14,6 % 14,6 % 14,9 % 13,6 % 11,2 % 11,1 % 10,0 % 8,9 % 9,3 % 7,7 %
Kjernekapitaldekning 16,3 % 16,6 % 17,0 % 15,6 % 13,0 % 13,0 % 11,4 % 10,4 % 10,9 % 10,5 %
Kapitaldekning 18,5 % 18,6 % 19,4 % 18,3 % 15,7 % 14,7 % 13,3 % 12,0 % 13,0 % 13,6 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 % 7,2 % 7,4 % 6,7 % 6,0 %          
                     
Kostnader i % av inntekter 49 % 47 % 44 % 50 % 44 % 48 % 54 % 53 % 44 % 47 %
Tapsprosent utlån (inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 0,17 % 0,24 % 0,39 % 0,14 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,16 % 0,31 %
Egenkapitalavkastning 12,2 % 11,5 % 11,3 % 10,7 % 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 %
Utlånsvekst (brutto utlån inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 7,8 % 8,2 % 8,0 % 5,8 % 7,3 % 7,0 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 %
Innskuddsvekst 5,4 % 13,9 % 4,8 % 5,6 % 8,5 % 7,0 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 %
Antall ansatte 1588 1482 1328 1298 1273 1238 1216 1153 1117 1108
Antall årsverk 1493 1399 1254 1208 1192 1159 1135 1109 1035 1017
Antall bankkontor 48 48  48  49  49  50  51  54  54  55

 Resultat per år  

 Resultat_egenkap_650

Kapitaldekning i prosent

Kapitaldekning

 

Utlån - innskudd (mrd kroner)

Utlån - innskudd

 

Årsverksutvikling

 Årsverksutvikling2

 

Tap på utlån

Tap på utlån

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis

Utbytte_resultatperegenkap_650

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN