Note 23 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
203 217 IT-kostnader 293 266
17 12 Porto og verditransport 17 22
50 53 Markedsføring 106 104
50 66 Ordinære avskrivninger (note 32 og 33) 99 102
118 108 Driftskostnader faste eiendommer 153 118
77 93 Kjøpte tjenester 151 139
118 134 Andre driftskostnader 221 192
634 685 Sum andre driftskostnader 1.040 943
         
    Godtgjørelse til revisor (i 1000 kroner)    
877 1.104 Lovpålagt revison 2.386 2.028
62 72 Andre attestasjonstjenester 159 204
8 38 Skatterådgivning 395 239
29 33 Andre tjenester utenfor revisjonen 108 580
976 1.247 Sum inklusive merverdiavgift 3.049 3.051

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN