Note 25 - Skatt

Morbank   Konsern
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
2.236 2.379 Resultat før skattekostnad 2.382 2.269
-630 -535 +/- permanente forskjeller * -443 -242
-215 -228 +/- endring midlertidige forskjeller i henhold til spesifikasjon -205 -
- -  + underskudd til fremføring 0 45
1.391 1.615 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt 1.733 2.073
         
348 404 Herav betalbar skatt  462 378
-11 -14 Reduksjon i betalbar skatt som skyldes renter hybridkapital -14 -11
337 389 Betalbar skatt i balansen 448 367
         
348 404 Betalbar skatt av årets overskudd 462 378
55 52 +/- endring i utsatt skatt 47 72
403 456 Årets skattekostnad 509 450
         
         
    Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt    
55 52 Resultatført utsatt skatt 47 72
-2 5 Utsatt skatt ført mot egenkapital 4 1
 - Reklassifisering mellom betalbar skatt og utsatt skatt * 12 -
54 57 Sum endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt 63 72
* Skyldes reduksjon i betalbar skatt som følge av konsernbidrag 

 

Balanseført   Balanseført
31.12.17 31.12.18 Sammensetning av balanseført utsatt skatt 31.12.18 31.12.17
    Midlertidige forskjeller på:    
6 -  - Driftsmidler 194 199
- -  - Leasingobjekter 288 250
134 158  - Netto pensjonsforpliktelse 161 148
221 188  - Verdipapirer 189 225
79 219  - Sikringsinstrumenter 219 79
- -  - Andre midlertidige forskjeller 4 5
440 565 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 1.055 906
110 141 Utsatt skatt 263 226
         
    Midlertidige forskjeller på:    
-2 -2  - Driftsmidler -16 -14
- -  - Netto pensjonsforpliktelse - -
-28 -  - Verdipapirer - -28
-267 -209  - Sikringsinstrumenter -209 -267
-38 -21  - Andre midlertidige forskjeller -117 -94
     - Fremførbart underskudd -840 -867
-335 -232 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -1.182 -1.271
-84 -58 Utsatt skattefordel -292 -317
25 82 Netto utsatt skatt (+)/skattefordel (-) -28 -92

Tabellen ovenfor består av midlertidige forskjeller fra alle konsoliderte selskaper vist brutto. På selskapsnivå er skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller nettoført. På konsernivå bruttoføres dette i samsvar med IAS 12 ved at hvert selskap presenteres separat ved beregning av konsernets skattefordel og utsatt skatt:  

  31.12.18 31.12.17
Skattefordel balanseført 175 155
Utsatt skatt balanseført -147 -85

 

 

Resultatført   Resultatført
2017 2018 Sammensetning av resultatført utsatt skatt 2018 2017
    Midlertidige forskjeller på:    
-12 7  - Driftsmidler 5 13
- -  - Leasingobjekter -38 -52
37 -6  - Netto pensjonsforpliktelse 6 10
-280 48  - Verdipapirer 36 -200
-236 -51  - Sikringsinstrumenter -58 280
-20 -17  - Andre midlertidige forskjeller 0 -4
-511 -18 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller -49 47
-128 -5 Utsatt skatt -12 11
         
    Midlertidige forskjeller på:    
- -  - Driftsmidler 2 -
- -0  - Netto pensjonsforpliktelse - -
4 -42  - Verdipapirer -28 -83
288 -149  - Sikringsinstrumenter -140 -227
-  -  - Andre midlertidige forskjeller -7 -158
- -  - Fremførbart underskudd 28 124
293 -191 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -145 -344
73 -48 Utsatt skattefordel -36 -83
- - Effekt av endret skattesats  1 1
-55 -52 Netto -47 -72

 

2017 2018 Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt 2018 2017
559 595 25 % av resultat før skatt 659 639
-158 -134 Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) * -158 -191
2 -5 Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital -1 -
 -  - Effekt av endret skattesats  1 1
 -  - Endring i ikke innregnede skattefordeler  7 -
403 456 Resultatført periodeskatt 509 450
18 % 19 % Effektiv skattesats i % 21 % 20 %
         
* Inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (resultatandeler trekkes ut ettersom de allerede er skattlagt hos det enkelte selskap). 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN