Note 11 - Tap på utlån og garantier

Morbank 2018 2017
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 18 126 144 7 278 285
Mertap ved konstatering  6 86 93 3 41 45
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -7 -1 -8 -5 -1 -6
Sum tap på utlån og garantier  17 212 229 5 318 323

 

Konsern 2018 2017
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 23 127 150 11 279 290
Mertap ved konstatering  30 98 127 12 46 58
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -13 -1 -15 -6 -1 -7
Sum tap på utlån og garantier  40 223 263 17 324 341

Det er beregnet forventet kredittap på kredittinstitusjoner og sentralbanker men effekten er funnet uvesentlig og følgelig ikke tatt med i nedskrivningene.

Kontraktsregulerte utestående beløp for finansielle eiendeler som er nedskrevet i 2018, og som fremdeles er underlagt håndhevingsaktiviteter utgjør 734 millioner kroner for morbanken, og 776 millioner kroner for konsernet. 

Avsetning til tap på utlån og garantier presenteres etter implementering av IFRS 9 fra første januar 2018. Se note 2 Regnskapsprinsipper og 4 Overgangsnote IFRS 9 for utfyllende informasjon om implementeringseffekten og overgangen. Sammenligningstall er ikke omarbeidet og informasjonen vedrørende 2017 er presentert etter tidligere regelverk i IAS 32.

Morbank (mill. kr) 1.1.18 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.017 125 -400 742
Utlån til amortisert kost Privatmarked 32 28 -15 45
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 65 10 - 75
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.114 163 -415 862
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.027 86 -415 697
Annen gjeld - avsetninger 68 80 - 148
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 18 -2 - 17

 

Konsern (mill. kr) 1.1.18 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.041 128 -402 766
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 34 -15 68
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 65 10 - 75
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.155 171 -417 909
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.068  93  -417 744
Annen gjeld - avsetninger 68  80  - 148
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 18  -2  - 17

 

Morbank  
  2018
Total balanseført tapsavsetning (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 96 256 762 1.114
Avsetning til tap        
Overført til (fra) Trinn 1  32 -32 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -6 6 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -2 3 -
Netto ny måling av tap  -34 45 158 168
Nye utstedte eller kjøpte utlån 55 93 1 148
Utlån som har blitt fraregnet -40 -108 -4 -153
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -415 -415
Balanse 31. desember 102 257 503 862

  

Konsern 2018
Total balanseført tapsavsetning (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 106 267 782 1.155
Avsetning til tap        
Overført til (fra) Trinn 1  34 -33 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -7 7 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -4 4 -
Netto ny måling av tap  -37 47 167 177
Nye utstedte eller kjøpte utlån 59 96 3 158
Utlån som har blitt fraregnet -42 -111 -11 -163
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -417 -417
Balanse 31. desember 112 271 526 909

 

Morbank      
  31.12.17
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 1.1.*) 24 602 625
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 8 146 155
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 8 13
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 191 191
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 6 100 106
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 18 738 755
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 4,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'  
       
  31.12.17
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings-
liv
Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier - 5 5
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 233 323

 

Konsern      
  31.12.17
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat-
 marked
Nærings-
liv
Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 1.1.*) 27 611 638
- Konstaterte tap i perioden på utlån og garantier hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 9 147 157
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 5 9 14
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 191 191
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 7 104 111
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 20 750 769
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 4,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'
       
  31.12.17
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier 5 4 9
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 104 243 347

 

Morbank (mill. kr) 31.12.2018 31.12.17
Avsetning for forventet tap fordelt på sektor og næring Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Sum
Lønnstakere o.l. 20 44 24 88 20
Offentlig forvaltning 0 - - 0 -
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 8 16 5 30 5
Havbruk 1 0 - 1 -
Industri og bergverk 9 20 0 29 14
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 11 11 21 43 16
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 14 8 11 33 24
Sjøfart og offshore 4 84 378 465 617
Eiendomsdrift 19 37 20 76 14
Forretningsmessig tjenesteyting 7 31 21 59 45
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9 5 2 16 1
Øvrige sektorer 0 0 22 22 -
Ufordelt*)       - 323
Sum sektor og næringsfordelt 102 257 503 862 1.078
*) Ufordelt er for 2017 i sin helhet knyttet til gruppevise nedskrivninger. Se egen tabell for segmentfordeling av gruppevise nedskrivninger  

 

Konsern (mill. kr) 31.12.2018 31.12.17
Avsetning for forventet tap fordelt på sektor og næring Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Sum
Lønnstakere o.l. 25 52 33 109 20
Offentlig forvaltning 0 - - 0 -
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 9 18 6 33 6
Havbruk 1 1 - 2 -
Industri og bergverk 9 21 3 34 16
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 12 13 24 49 17
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 15 8 12 35 26
Sjøfart og offshore 4 84 378 465 617
Eiendomsdrift 19 37 20 76 14
Forretningsmessig tjenesteyting 8 31 23 62 47
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10 6 6 23 6
Øvrige sektorer 0 0 22 22 -
Ufordelt*)         347
Sum sektor og næringsfordelt 112 271 526 909 1.116
*) Ufordelt er for 2017 i sin helhet knyttet til gruppevise nedskrivninger. Se egen tabell for segmentfordeling av gruppevise nedskrivninger 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN