Note 30 - Finansielle derivater

Alle derivater er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Urealiserte gevinster blir ført som eiendeler og urealiserte tap ført som gjeld. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og holdt for handelsformål. Banken benytter seg ikke av kontantstrømsikring.

Kontraktssum viser absoluttverdier for alle kontrakter.

For beskrivelse av motpartsrisiko og markedsrisiko se beskrivelse i note 7 Risikoforhold. Ytterligere detaljer vedrørende markedsrisiko knyttet til renterisiko se note 16, og for markedsrisiko knyttet til valutaeksponering se note 17.

 

Morbank    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 4.089 78 -49 3.661 86 -51
Valutabytteavtaler (swap) 7.541 256 -26 11.654 321 -70
Valutaopsjoner 40 0 -0 59 0 -0
Sum valutainstrumenter 11.670 334 -76 15.375 407 -122
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 214.485 2.374 -1.878 178.023 2.532 -2.463
Korte rentebytteavtaler (FRA) 9.000 2 -2 9.000 2 -1
Sum renteinstrumenter 223.485 2.376 -1.880 187.023 2.534 -2.464
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards og futures kontrakter 1.190 415 -415 246 60 -60
Sum varerelaterte kontrakter 1.190 415 -415 246 60 -60
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 31.548 282 -49 33.623 780 -230
Sum renteinstrumenter 31.548 282 -49 33.623 780 -230
             
             
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 255.033 2.658 -1.929 220.645 3.314 -2.693
Sum valutaintrumenter 11.670 334 -76 15.375 407 -122
Sum varerelaterte kontrakter 1.190 415 -415 246 60 -60
Påløpte renter   508 -514   548 -466
Sum finansielle derivater 267.893 3.914 -2.933 236.266 4.328 -3.341

 

Konsern    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 4.089 78 -49 3.661 86 -51
Valutabytteavtaler (swap) 7.541 256 -26 11.654 321 -70
Valutaopsjoner 40 0 -0 59 0 -0
Sum valutainstrumenter 11.670 334 -76 15.375 407 -122
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 214.485 2.374 -1.878 178.023 2.532 -2.463
Korte rentebytteavtaler (FRA) 9.000 2 -2 9.000 2 -1
Sum renteinstrumenter 223.485 2.376 -1.880 187.023 2.534 -2.464
             
Egenkapitalinstrumenter            
Aksjeopsjoner 36 8 -11 37 12 -13
Aksjeterminer/futures 1.155 197 -38 1.535 10 11
Sum egenkapitalinstrumenter 1.191 205 -49 1.573 23 -2
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards og futures kontrakter 1.190 415 -415 246 60 -60
Sum varerelaterte kontrakter 1.190 415 -415 246 60 -60
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 31.548 282 -49 33.623 780 -230
Sum renteinstrumenter 31.548 282 -49 33.623 780 -230
             
             
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 255.033 2.658 -1.929 220.645 3.314 -2.693
Sum valutaintrumenter 11.670 334 -76 15.375 407 -122
Sum egenkapitalinstrumenter 1.191 205 -49 1.573 23 -2
Sum varerelaterte kontrakter 1.190 415 -415 246 60 -60
Påløpte renter   508 -514   548 -466
Sum finansielle derivater 269.084 4.119 -2.982 237.839 4.351 -3.343

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN