Note 35 - Innskudd fra og gjeld til kunder

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 Innskudd fra og gjeld til kunder (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
63.180 63.179 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 62.346 62.293
14.182 18.269 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 18.269 14.182
77.362 81.448 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 80.615 76.476
         
0,9 % 0,9 % Gjennomsnittlig rente 0,9 % 0,9 %
         
Av totale innskudd utgjør fastrenteinnskudd 4,4 prosent (4,4 prosent i 2017).
         
         
31.12.17 31.12.18 Innskudd fordelt på sektor og næring 31.12.18 31.12.17
31.797 33.055 Lønnstakere o.l. 33.055 31.797
11.284 12.202 Offentlig forvaltning 12.202 11.284
3.061 3.066 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.066 3.061
1.021 742 Havbruk 742 1.021
2.736 1.696 Industri og bergverk 1.696 2.736
3.046 3.541 Bygg, anlegg, kraft og vannforskyning 3.541 3.046
4.152 4.663 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.663 4.152
1.269 996 Sjøfart og offshore 996 1.269
4.595 4.949 Eiendomsdrift  4.644 4.405
6.429 6.883 Forretningsmessig tjenesteyting og lignende 6.883 6.429
5.846 6.572 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.210 5.414
2.127 3.083 Øvrige sektorer 2.917 1.863
77.362 81.448 Sum innskudd fordelt på sektor og næring 80.615 76.476
         
         
31.12.17 31.12.18 Innskudd fordelt på geografiske områder 31.12.18 31.12.17
49.685 52.718 Trøndelag 51.952 48.822
14.898 14.908 Møre og Romsdal 14.908 14.898
2.067 2.577 Sogn og Fjordane 2.577 2.067
563 655 Nordland 655 563
5.876 5.331 Oslo 5.264 5.853
3.449 4.425 Landet for øvrig 4.425 3.449
824 835 Utlandet 835 824
77.362 81.448 Sum innskudd fordelt på geografiske områder 80.615 76.476

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN