Note 37 - Annen gjeld og forpliktelse

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
21 84 Utsatt skatt 147 81
337 389 Betalbar skatt 448 367
9 10 Formuesskatt 10 9
70 30 Tidsavgrensninger 413 444
108 115 Avsetninger 115 108
4 148 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 148 4
24 21 Pensjonsforpliktelser 21 24
88 97 Trasseringsgjeld 97 88
16 11 Leverandørgjeld 66 82
0 699 Gjeld verdipapirer 809 162
 -  - Egenkapitalinstrumenter 31 244
232 288 Annen gjeld 366 311
909 1.892 Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse 2.670 1.923
         
    Andre forpliktelser ikke balanseført    
579 474 Kredittrammer, trading 551 731
- - Øvrige forpliktelser 73 33
579 474 Sum andre forpliktelser 625 764
         
1.488 2.366 Totale forpliktelser 3.295 2.686

Pantstillelser
SpareBank 1 SMN ble fra første mars 2017 i henhold til EMIR pålagt å ha en CSA-avtale med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land.

Emir-forordningen regulerer OTC-derivater og innebærer blant annet at SpareBank 1 SMN er pålagt å cleare visse derivattransaksjoner gjennom en sentral motpart (Central counterpart). Dette gjelder rentederivater i norske kroner, euro, britiske pund, japanske yen, amerikanske dollar, svenske kroner og polske zloty. Derivater cleares gjennom London Clearing House som sentral motpart hvor sikkerheten per i dag kun er kontanter. SpareBank 1 SMN er ikke direkte medlem i London Clearing House, men har inngått avtale med Commerzbank og SEB som clearingbroker.

SpareBank 1 Markets clearer ordinære aksjehandler utført på Oslo Børs gjennom CCP oppgjør. Selskapet er Direct Clearing Member på SIX X-Clear. Selskapet stiller kontanter som sikkerhet for den daglige margineringen.

SpareBank 1 SMN er registrert som GCM på NASDAQ OMX Clearing AB. Banken tilbyr kunder clearingrepresentasjon knyttet til kundens handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo ASA og Fish Pool ASA. Clearingrepresentasjon innebærer at banken trer inn i kundens sted som motpart overfor NASDAQ OMX Clearing AB og blir forpliktet overfor NASDAQ til å stille marginsikkerhet og å gjennomføre oppgjør av kontrakter og betale gebyrer. Kundene vil for bankens eksponering stille sikkerheter bestående av kontantdepot og/eller pant i eiendeler. 

Morbank   Konsern
 Kontanter   Sum  Pantstillelser  Sum   Kontanter 
561 561 Pantstillelse 31.12.18 589 589
955 955 Tilhørende forpliktelse 31.12.18 982 982
         
1.157 1.157 Pantstillelse 31.12.17 1.204 1.204
1.226 1.226 Tilhørende forpliktelse 31.12.17 1.273 1.273

Pågående rettstvister
Konsernet er ikke part i rettstvister med et økonomisk omfang som vurderes å ha vesentlig betydning for konsernets økonomiske stilling. Det er ikke foretatt tapsavsetninger per 31. desember 2018.

Operasjonelle leieavtaler
Konsernet har inngått flere forskjellige operasjonelle leieavtaler av lokaler, parkeringsplass og biler.

De fleste leieavtalene har en opsjon for forlengelse.

 

Leiekostnad bestod av følgende:

Morbank   Konsern
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
92 84 Ordinære leiebetalinger 116 83
28 22 Mottatt vederlag fra fremleie 24 44
64 61 Sum leiekostnad 92 39

Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:

  Morbank Konsern
Innen 1 år 46 103
1 til 5 år 191 293
Etter 5 år 300 342
Sum 536 739

Avsetninger
Konsernet har gjort avsetninger for pensjonsforpliktelser (se note 24), tap på garantier (se note 11 for endring i tapsavsetning på garantier), restruktureringskostnader og gavefond. Avsetning for restruktureringskostnader er gjort med bakgrunn i nedbemanningsplan. Avsetning til gavefond er den delen av tidligere års overskudd som skal deles ut til almennyttige formål. Mer om dette i avsnittet Samfunnsansvar

Morbank/konsern (mill. kr) Pensjons- forpliktelser Restrukturerings- kostnader Gavefond
Balanseført verdi 1.1 24 39 69
Ekstra avsetninger foretatt i perioden - - 70
Beløp som er benyttet i perioden -3 -18 -45
Økningen i løpet av perioden i det diskonterte beløpet som oppstår over tid, samt virkningen av eventuelle endringer i diskonteringsrenten 0 - -
Balanseført verdi 31.12. 21 21 94

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN