Note 42 - Eierandelskapital- og eierstruktur

Eierandelskapital
Bankens eierandelskapital utgjør 2.596.728.860 kroner fordelt på 129 836 443 egenkapitalbevis, hvert pålydende 20,00 kroner. Per 31. desember 2018 var det 9 371 egenkapitalbeviseiere (8 788 per 31. desember 2017).

Eierandelskapitalen er tatt opp på følgende måte (i hele kroner):

År Endring  Endring i eierandelskapital Total eierandelskapital Antall egenkapitalbevis
1991 Rettet emisjon 525.000.000 525.000.000 5.250.000
1992 Rettet emisjon 75.000.000 600.000.000 6.000.000
2000 Ansatt emisjon  5.309.900 605.309.900 6.053.099
2001 Ansatt emisjon  4.633.300 609.943.200 6.099.432
2002 Ansatt emisjon  4.862.800 614.806.000 6.148.060
2004 Fondsemisjon 153.701.500 768.507.500 7.685.075
2005 Rettet emisjon  217.424.200 985.931.700 9.859.317
2005 Ansatt emisjon  23.850.000  1.009.781.700 10.097.817
2005 Splitt -  1.009.781.700 40.391.268
2005 Fortrinnsemisjon 252.445.425  1,262,227.125 50.489.085
2007 Utbytteemisjon 81.752.950  1.343.980,075 53.752.203
2007 Ansatt emisjon  5.420.000  1.349.400.075 53.976.003
2008 Utbytteemisjon 90.693.625  1.440.093.700 57.603.748
2008 Ansatt emisjon  6.451.450  1.446.545.150 57.861.806
2009 Fondsemisjon 289.309.025  1.735.854.175 69.434.167
2010 Ansatt emisjon 12.695.300  1.748.549.475 69.941.979
2010 Fortrinnsemisjon 624.082.675  2.372.632.150 94.905.286
2011 Fortrinnsemisjon 625.000  2.373.257.150 94.930.286
2012 Nedsettelse av pålydende   -474.651.430  1.898.605.720 94.930.286
2012 Fortrinnsemisjon 569.543.400  2.468.149.120  123.407.456
2012 Ansatt emisjon 16.220.200  2.484.369.320  124.218.466
2012 Rettet emisjon  112.359.540  2.596.728.860  129.836.443

  

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 5.734.807 4,42 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 4.442.606 3,42 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.542.919 2,73 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.274.149 2,52 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.578.447 1,99 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.156.139 1,66 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.919.043 1,48 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.871.849 1,44 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.768.901 1,36 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.750.292 1,35 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
Pareto AS 1.707.998 1,32 %
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 1.701.137 1,31 %
MP Pensjon PK 1.552.771 1,20 %
JP Morgan Securities 1.459.686 1,12 %
VPF Nordea Kapital 1.438.701 1,11 %
VPF Nordea Avkastning 1.260.717 0,97 %
Euroclear Bank S.A/N.V (nominee) 1.119.647 0,86 %
VPF Storebrand Norge I 1.096.565 0,84 %
Sum for de 20 største eiere 46.058.811 35,47 %
Øvrige eiere 83.777.632 64,53 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN