Note 26 - Klassifisering av finansielle instrumenter

 

Konsern Finansielle instrumenter til
virkelig verdi over resultatet
     
31.12.18 (mill. kr) Øremerket
virkelig verdi
Obligatorisk Holdt for
omsetning
Virkelig verdi
over andre
inntekter og kostnader
Amortisert kost Total
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 883 883
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 5.074 5.074
Utlån til og fordringer på kunder  4.467 - - 61.295 53.967 119.728
Aksjer - 678 1.195 - - 1.873
Sertifikater og obligasjoner - 20.348 - - - 20.348
Derivater - - 4.119 - - 4.119
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 86 86
Fordringer verdipapirer - - - - 277 277
Sum finansielle eiendeler 4.467 21.026 5.314 61.295 60.286 152.388
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 9.214 9.214
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 80.615 80.615
Verdipapirgjeld  - - - - 44.269 44.269
Derivater - - 2.982 - - 2.982
Ansvarlig lånekapital  - - - - 2.268 2.268
Egenkapitalinstrumenter - - 31 - - 31
Gjeld verdipapirer - - - - 809 809
Sum finansielle forpliktelser - - 3.013 - 137.175 140.188

 

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi      
31.12.17 (mill. kr) Holdt for
omsetning iht.
IAS 39
Bestemt
regnskapsført til
virkelig verdi
Tilgjengelig
for salg
Amortisert kost Total
Eiendeler          
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - 3.313 3.313
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - 4.214 4.214
Utlån til og fordringer på kunder  - 3.278 - 107.680 110.959
Aksjer 1.202 557 66 - 1.825
Sertifikater og obligasjoner - 19.736 - - 19.736
Derivater 4.351 - - - 4.351
Opptjente, ikke mottatte inntekter - - - 104 104
Fordringer verdipapirer - - - 322 322
Sum finansielle eiendeler 5.553 23.571 66 115.633 144.823
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - 9.607 9.607
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - 76.476 76.476
Verdipapirgjeld  - - - 42.194 42.194
Derivater 3.343  - - - 3.343
Ansvarlig lånekapital  - - - 2.201 2.201
Egenkapitalinstrumenter 244 - - - 244
Gjeld verdipapirer - - - 161 161
Sum finansielle forpliktelser 3.586 - - 130.638 134.225

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN