Privatmarked

Forretningsområdet Privatmarked tilbyr rådgiving til personkunder, landbrukskunder, lag og foreninger og enkeltpersonforetak. Sammen med produktleverandører og datterselskaper tilbyr vi et bredt spekter av produkter og tjenester som er viktig for å gjøre kundens økonomi enklere og tryggere. En lang og bred kunderelasjon gir oss det beste utgangspunktet for å finne de beste løsningene sammen med kunden, tilpasset den enkelte kundes behov. Vi tror på at selv om produksjonsoppgaver og løsninger blir mer og mer digitale, så finnes det et stort og udekket behov for rådgiving for å bygge og trygge nåtid og framtid for våre kundegrupper.

Vi har en ambisjon om å ha bransjens beste digitale løsninger for å gi kunder enkle dagligbanktjenester og mulighet til å dekke alle behov kunder måtte ha innenfor bank- og forsikringssfæren. Men vi ser fortsatt styrken i en lokal tilstedeværelse som gir kunden mulighet til å møte oss for helhetlig rådgivning, og til å oppleve at vi er noe mer enn summen av våre produkter.

I tillegg til å følge bransjens normer og krav til god rådgivingsskikk skal vi som bank også bidra med kunnskap og innsikt som bringer stadig bedre og mer relevant service- og rådgivingsinnhold til våre kunder. Det er fremdeles positiv risikoutvikling i boliglånsporteføljen.

Kunder og markedsposisjon
SpareBank 1 SMN har gjennom 2018 styrket sin posisjon som den ledende aktøren innenfor alle kundegruppene i privatmarkedet, og alle produktområder.

Virksomheten har en sterk posisjon hos kundene, og har en meget god utvikling i kundetilfredshet. Samspillet med datterselskaper, næringslivsdivisjonen og LO er viktig for Privatmarked for å nå målene om fortsatt økt aktivitet og vekst i antall kunder.

Finansiell utvikling
Samlet resultat før skatt for Privatmarked ble 1.206 millioner kroner.

Det har i 2018 vært en vekst i låneporteføljen innenfor Privatmarked på om lag 10 prosent. Vekst i porteføljen er i stor grad knyttet til nye lånekunder fra andre banker, men også refinansiering av lån i eksisterende portefølje. En andel av veksten skyldes også økt satsing på samarbeid med låneagenter. Utviklingen i salget av breddeprodukter har vært på nivå med resultatene for 2017.

Det er gjennomgående lav risiko i låneporteføljen. Ved inngangen til 2018 så vi en negativ trend og en vesentlig økning i langt mislighold. Utover i 2018 har det imidlertid vært en svakt nedadgående trend, slik at vi relativt til utlånsveksten har en nedgang i misligholdsandelen. Vi ser imidlertid fortsatt behov for en styrket beredskap inn mot en forventning om økt mislighold. Det er spenning knyttet til informasjon om kundens usikrede kreditter som etter hvert blir gjort tilgjengelig via gjeldsregistrene. Med bakgrunn i gjeldsveksten i norske husholdninger forventer vi en generell økning i antall kunder som får problemer med gjeldsbetjening framover. Vi ser behovet for en ytterligere innstramming av vår utlånspraksis slik at vi fortsatt opprettholder en akseptabel kvalitet innenfor kredittområdet.

Det er for øyeblikket god vekst i norsk økonomi, og utsiktene er også positive for næringslivet i vår region. Kapasitetsutnyttelsen i økonomien er god og det forventes vekst i sysselsetting og arbeidstilbud, slik at arbeidsmarkedet også i 2019 vil preges av lave tall for gjennomsnittlig ledighet. Markedsutsiktene har ved utgangen av 2018 allikevel vært preget av noe usikkerhet, og med en lavere forventning til husholdningers private forbruk. Det har vært en treghet i boligmarkedet med lengre omsetningstid, og en situasjon med et rekordhøyt tilbud av brukte boliger. Vi forventer en noe lavere vekst i porteføljen for 2019.

Nelly_2018_NO2

Kundene blir flere og dekker flere av sine behov hos oss
2018 ble nok et år som bekrefter at vår strategi passer godt inn mot de kundene vi ønsker å henvende oss mot. Vi beveger oss stegvis fra å være en tradisjonell bank med digitale tjenester til en digital bank med personlig og lokal signatur. Kundene stiller stadig større krav til oss som bank og vi ser også at disse kravene endrer seg ut fra behov, situasjon og livsfase. Derfor tilbyr vi flere produkter og tjenester i flere kanaler enn noen gang. Kundeopplevelsen er vårt hovedfokus og skal ivareta et bredt spekter av situasjoner. Dette handler om tilgjengelige og enkle muligheter for kjøp av produkter, en trygg etablering av nye produkter og tjenester, effektive digitale tjenester som gjør livet enkelt for bankkunden og familien i hverdagen samt kompetent rådgivning i de mer krevende spørsmål som dukker opp i kundens liv.

I 2018 har vi fortsatt den gode utviklingen på vekst. Med en utlånsvekst på ti prosent endte vi godt over målet som ble satt for 2018, samtidig som veksten med risiko og kvalitet er godt innenfor det vi har målsatt. Vi oppnår også en god innskuddsvekst på 6,7 prosent. Innskuddsveksten er et resultat av høy aktivitet for å sikre at alle kunder har sine lønns- og brukskonti hos oss og et bevisst ønske fra mange nye lånekunder om også benytter oss på dagligbank.

Vi beholder vår lokale tilstedeværelse med 48 kontor i vår region, samtidig som vi gradvis tilpasser vår kontorstruktur til en mer digital hverdag. Det betyr konkret en økning i rådgivning relatert til livshendelser og en nedgang i antall henvendelser relatert til dagligbank og service. Sistnevnte blir i større grad ivaretatt gjennom gode intuitive digitale løsninger, og da oftere og oftere i kundens mobilbank.

I 2018 har vi implementert nytt CRM-system, hvor vi gjennom bruk av kundedata utvikler nye løsninger for å gi kundene relevant rådgivning og service, enten de er i direkte kontakt med våre rådgivere eller de benytter seg våre digitale løsninger. Kundene skal oppleve at vi er oppdatert på deres kundeforhold, og kontakt de har hatt med oss, uavhengig av hvordan denne blir gjennomført.

Året er også benyttet godt for å forberede ulike scenario som vil kunne bli virkelighet som en følge av PSD2. Dette skal vi ta en ledende rolle innenfor, og fokusere på nye partner- og forretningsinitiativ som kommer alle våre kunder til gode. SpareBank 1-alliansen har allerede åpnet for at konto i andre SpareBank 1-banker og fra Sbanken kan vises i vår mobilbank.

2019 venter på oss. Nok et år i endringens tegn. Vi skal fortsette å gripe mulighetene og gi kundene bedre råd, gi ansatte mestring og en spennende jobbhverdag som vil gi eierne god avkastning.

Privatmarked 2018 2017
Innskudd  40,0 mrd 37,2 mrd
Utlån 112,7 mrd  103,1 mrd
Antall kunder 223.000  218.000
Antall årsverk 316  350
Resultat før skatt 1.206 mill  1.127 mill

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN