Note 43 - Resultat per aksje

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis.  

(mill. kr) 2018 2017
Grunnlag årsresultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 2.018 1.763
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 1.291 1.128
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.411.807 129.487.830
Resultat per egenkapitalbevis 9,97 8,71

 

1) Korrigert årsresultat  2018     2017
Konsernets årsresultat  2.090 1.828
- ikke-kontrollerende eierinteressers andel av årsresultat -34 -32
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -37 -33
Korrigert årsresultat  2.018 1.763

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 31.12.18 31.12.17
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 5.602 5.079
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 99 81
Annen egenkapital - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 9.193 8.652
Grunnfondskapital 5.126 4.831
Fond for urealiserte gevinster 56 45
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 5.182 4.877
Avsetning gaver 373 322
Avsatt utbytte 661 571
Egenkapital ekskl. hybridkapital 15.409 14.422
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95% 63,95 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95% 63,95 %

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN