Digital utvikling

Relevant kundekommunikasjon og digitalt salg
SpareBank 1 SMNs viktigste konkurransefortrinn er kombinasjonen av enkle, brukervennlige digitale løsninger med relevant rådgivning i både digitale kanaler og i våre kontor. Av totalt antall salg utgjorde digitale salg 34 prosent i 2018, som er en økning fra 24 prosent i 2017. Ved utgangen av året ble over 60 prosent av alle lånesøknader i privatmarkedet startet i digital kanal.

Nye digitale løsninger for bedrifter er også et viktig satsingsområde, og høsten 2018 lanserte vi som første bank i Norge en helt ny tjeneste som gjør det enkelt for kunder å etablere sin egen bedrift. Løsningen er heldigital og koblet opp mot Brønnøysundregistrene og Altinn. Siden lanseringen har 83 bedrifter brukt løsningen for å etablere sin bedrift.

Høsten 2017 innførte banken et av markedets kraftigste verktøy for koordinering av relevant kundekommunikasjon på tvers av bankens kanaler. Gjennom 2018 har dette gitt banken mulighet til å igangsette ulike oppfølgingsprogram for å sikre at kundene får riktig informasjon og rådgivning tilpasset deres behov. Initiativ som presenteres i mobilbank og nettbank blir godt mottatt av kundene. Riktig bruk av data og et velfungerende og effektivt kanalsamspill er avgjørende for å skape gode kundeopplevelser, og å øke salget i alle kanaler. Avanserte statiske prediksjonsmodeller hever presisjonsnivået betydelig. Ved inngangen til 2019 er det pågående prosjekt for å ta verktøyet i bruk også i forretningsområdet Næringsliv.

Rådgivningsmøtet mellom kunde og rådgivere er sentralt i bankens tilbud til både privatkunder og bedrifter. Samtidig som stadig flere kontaktpunkter mellom kunden og banken digitaliseres, arbeider banken målrettet for å sikre at vi gir relevant og god rådgivning i kundenes viktige livshendelser eller ved større endringer hos bedriftene. I 2018 har banken blant annet tatt i bruk VR-teknologi i forbindelse med rådgivningstrening for å gi enda bedre læringseffekt av kompetansetiltakene for våre rådgivere.

Framtidas finansnæring
SpareBank 1 SMN har satt ambisiøse mål om å utnytte mulighetene som betalingsdirektivet PSD2 gir til å tilby bedre tjenester og tilføre mer verdi for eksisterende og nye kunder. I 2018 ble det mulig for våre kunder å se saldo på konti man har i andre banker i mobilbanken. Dette er det første skrittet på veien mot en åpen front der vi kan tilby banktjenester til både nye og eksisterende kunder. Dette kan skje gjennom bankens eksisterende kanaler, i nye egne flater og i økosystem med flere samarbeidspartnere.

Mye av utviklingsarbeidet vil skje gjennom SpareBank 1-alliansen som har et sterkt utviklingsmiljø, men vi styrker samtidig også vårt interne team med ny kompetanse for mer kundenær innovasjon og utvikling spesielt knyttet til samhandling med lokale innovasjonsmiljø. Banken samarbeider tett med oppstartsselskaper, blant annet gjennom inkubatoren F3 Finance for Future som holder til i bankens hovedkontor.

Banken har i 2018 fortsatt arbeidet med å utnytte skyteknologi som plattform for nye IT-løsninger. Bruk av skyløsninger gir muligheter for raskere å få tilgang til nye løsninger eller tilpasse løsninger for å dekke nye behov. SpareBank 1 SMN deltar i alliansens felles sikkerhetsstrategiarbeid for å adressere og ivareta endringene denne utviklingen medfører.

Nelly_Ou2018_NO

Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN