Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

 

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
    Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital    
659 - 2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) * - 659
- - 2026 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 16/26 43 43
150 150 2027 flytende rente NOK (Call 2022) 150 150
600 600 2027 flytende rente NOK (Call 2022) 600 600
250 250 2029 flytende rente NOK (Call 2024) 250 250
- 250 2028 flytende rente NOK (Call 2023) 250 -
- 500 2028 flytende rente NOK (Call 2023) 500 -
11 - Over-/underkurs/markedsverdi - 11
4 - Valuta agio tidsbegrenset - 4
1 3 Påløpte renter 4 1
1.676 1.753 Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital 1.796 1.718
         
    Fondsobligasjonslån    
350 350 Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)* 350 350
100 100 Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) 100 100
25 13 Underkurs evigvarende  13 25
8 8 Påløpte renter 8 8
483 471 Sum fondsobligasjonslån 471 483
         
2.159 2.224 Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.268 2.201
         
4,5 % 3,5 % Gjennomsnittlig rente NOK 3,5 % 4,5 %
4,2 % 4,2 % Gjennomsnittlig rente JPY 4,2 % 4,2 %
 
* Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler

  

Konsern          
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.18 Emittert - nominell verdi Forfalt/ innløst- nominell verdi Valutaendringer og over-/
underkurs
31.12.17
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.793 750 - - 1.043
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta - - 699 40 659
Fondsobligasjonslån, NOK 450 - - - 450
Verdijusteringer 13 - - -27 40
Påløpte renter 12 - - 3 10
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.268 750 699 15 2.201
           
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.17 Emittert - nominell verdi Forfalt/ innløst- nominell verdi Valutaendringer og over-/underkurs 31.12.16
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.043 1.000 1.000 - 1.043
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta 659 - - -3 662
Fondsobligasjonslån, NOK 450 - - - 450
Verdijusteringer 40 - - -24 64
Påløpte renter 10 - - -1 10
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.201 1.000 1.000 -27 2.228

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN