Note 36 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
- 392 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 392 -
42.194 43.877 Obligasjonsgjeld 43.877 42.194
42.194 44.269 Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer 44.269 42.194
         
- 2,9 % Gjennomsnittlig rente sertifikater 2,9 % -
1,5 % 1,3 % Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld 1,3 % 1,5 %
         
         
31.12.17 31.12.18 Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt *) 31.12.18 31.12.17
9.266 - 2018 - 9.266
5.983 5.284 2019 5.284 5.983
9.386 9.463 2020 9.463 9.386
7.600 8.448 2021 8.448 7.600
5.785 5.854 2022 5.854 5.785
2.075 8.921 2023 8.921 2.075
- 4.000 2024 4.000 -
498 500 2029 500 498
295 299 2031 299 295
246 249 2032 249 246
- 299 2033 299 -
255 259 2035 259 255
275 279 2044 279 275
20 18 Valutaagio 18 20
187 140 Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner 140 187
324 256 Påløpte renter 256 324
42.194 44.269 Sum verdipapirgjeld 44.269 42.194
*) Fratrukket egne obligasjoner. Sum nominell egenbeholdning 2018 utgjør 65 millioner kroner (505 millioner  i 2017)

 

31.12.17 31.12.18 Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer 31.12.18 31.12.17
13.683 15.548 NOK 15.548 13.683
25.360 26.512 EUR 26.512 25.360
1.114 392 USD 392 1.114
2.037 1.817 Øvrige 1.817 2.037
42.194 44.269 Sum verdipapirgjeld 44.269 42.194

 

Morbank og konsern        
Endring i verdipapirgjeld 31.12.18 Emittert Forfalt/ innløst Øvrige endringer 31.12.17
Sertifikatgjeld 391 391 - - -
Obligasjonsgjeld 43.463 12.390 9.815 -775 41.663
Verdijusteringer 158 - - -49 207
Påløpte renter  256 - - -68 324
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 44.269 12.781 9.815 -891 42.194
           
Endring i verdipapirgjeld 31.12.17 Emittert Forfalt/ innløst Øvrige endringer 31.12.16
Obligasjonsgjeld 41.663 11.490 6.332 970 35.535
Verdijusteringer 207 - - -246 453
Påløpte renter   324 - - -4 328
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 42.194 11.490 6.332 720 36.317

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN