Note 32 - Immaterielle eiendeler

31.12.18
Morbank   Konsern
Andre
immaterielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill. kr) Totalt Goodwill Andre
immaterielle
eiendeler
128 447 575 Anskaffelseskost 1.1 935 681 254
47 - 47 Tilgang 113 50 63
-0 - -0 Avgang -14 - -14
175 447 622 Anskaffelseskost 31.12 1.034 730 303
             
54 - 54 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 141 28 113
36 - 36 Årets avskrivning 49 - 49
- - - Årets nedskrivning 4 4 -
-0 - -0 Avgang -13 - -13
- - - Tilgang datter 2 2 -
89 - 89 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 183 34 149
             
86 447 533 Balanseført verdi 31.12 851 697 154

 

31.12.17            
Morbank   Konsern
Andre
immaterielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill. kr) Totalt Goodwill Andre
immaterielle
eiendeler
59 447 506 Anskaffelseskost 1.1 737 573 164
70 - 70 Tilgang 239 108 131
-0 - -0 Avgang -2 - -2
 -  - - Utgang datter -39 - -39
128 447 575 Anskaffelseskost 31.12 935 681 254
             
36 - 36 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 97 7 90
18 - 18 Årets avskrivning 24 - 24
- - - Årets nedskrivning 1 1 -
-0 - -0 Avgang -0 - -0
- - - Tilgang datter 19 19 -
54 - 54 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 141 28 113
             
75 447 522 Balanseført verdi 31.12 793 653 141

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN