Note 39 - Investering i eierinteresser

Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg per 31. desember 2018.

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel i prosent
Investering i datterselskaper      
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  936159419 Trondheim 87,0
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  936285066 Trondheim 95,4
SpareBank 1 Invest  990961867 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  938521549 Trondheim 64,6
SpareBank 1 SMN Kvartalet 990283443 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  934352718 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Card Solution 990222991 Trondheim 100,0
St. Olavs Plass  999263380 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bilplan 979945108 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Markets  992999101 Oslo 66,7
       
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
GMA Invest 994469096 Trondheim 100,0
Sentrumsgården  975856828 Leksvik 24,0
Aqua Venture  891165102 Trondheim 37,6
BrainImage 917956146 Trondheim 34,5
Omega-3 Invest  996814262 Namsos 33,6
Tjeldbergodden Utvikling  979615361 Aure 35,3
Grilstad Marina  991340475 Trondheim 35,0
GMN 6  994254707 Trondheim 35,0
GMN 51  996534316 Trondheim 30,0
GMN 52  996534413 Trondheim 30,0
GMN 53  996534502 Trondheim 30,0
BN Bolig  917463069 Oslo 50,0
Brauten Eiendom  917066221 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Kapitalforvaltning  980300609 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Capital Markets    New York 100,0
Leksvik Regnskapskontor 980491064 Leksvik 50,0
Spjelkavik Regnskap  936731716 Ålesund 100,0
Grongstad Regnskap  971193808 Namsos 100,0
Flatanger Regnskapskontor  983734219 Flatanger 100,0
       
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen  975966372 Tromsø 19,5
SpareBank 1 Banksamarbeidet 986401598 Oslo 18,0
SpareBank 1 Betaling  919116749 Oslo 21,6
       
Investeringer i tilknyttede selskaper       
SpareBank 1 Boligkreditt  988738387 Stavanger 20,7
BN Bank  914864445 Trondheim 33,0
SpareBank 1 Næringskreditt  894111232 Stavanger 33,0
Bjerkeløkkja 998534976 Oppdal 40,7
SpareBank 1 Kredittkort 975966453 Trondheim 17,4
SMB Lab  917143501 Trondheim 20,0
BETR 995756080 Tromsø 20,0
       
Investering i selskaper holdt for salg      
Mavi XV  890899552 Trondheim 100,0
Mavi XI  990899568 Trondheim 100,0
Mavi XXIV  999211062 Trondheim 100,0
Mavi XXV  999239242 Trondheim 100,0
Mavi XXVI 999239331 Trondheim 100,0
Mavi XXVII  999239390 Trondheim 100,0
Mavi XXVIII  999239455 Trondheim 100,0
Byscenen Kongensgt 19  992237899 Trondheim 94,0Aksjer i datterselskaper morbank

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.  

2018 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE av EK *) Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. *) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  772.590 61.259 10,0 7.723 6.580 1.143 364 337 226 111 39 602
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 602
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  66 4.788 10,5 276 91 186 24 496 517 -20 -3 143
SpareBank 1 SMN Kvartalet  99 30.200 0,0 310 10 300 - 30 24 5 - 332
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  18 238 75,0 394 112 282 13 444 390 54 2 201
SpareBank 1 Invest  457 457.280 1,0 793 45 748 - 13 6 7 - 739
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  6 100 61,0 49 1 49 - 4 3 1 - 53
SpareBank 1 Card Solution  200 2.000 0,1 5 0 5 - 2 2 0 - 5
St. Olavs Plass  10 100.000 0,1 78 1 77 - 7 6 1 - 75
SpareBank 1 Bilplan  6 41.206 0,1 5 3 3 - 8 10 -2 - 4
SpareBank 1 Markets  529 3.168.991 0,2 2.258 1.582 676 225 551 535 16 5 456
Sum investering i andre datterselskaper 2.008
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.610

 *) IKE : Ikke-kontrollerende eier-interesser 

2017 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE av EK *) Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. *) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 612.590 61.259 10,0 6.724 5.745 979 304 392 295 96 34 499
Sum investeringer i kredittinstitusjoner              499
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  57.803 4.788 10,5 278 97 181 28 395 367 27 -8 120
SpareBank 1 SMN Kvartalet **) 326.160 30.200 10,8 869  11  857 - 78 64 14  2 994
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  17.850 238 75,0 323 110 212 10 377 315 62 - 154
SpareBank 1 Invest  457.280 457.280 1,0 854 49 805 - 48 5 43 - 739
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  6.100 100 61,0 49 1 49 - 4 3 1 - 53
SpareBank 1 Card Solution  200 2.000 0,1 7 1 6 - 5 4 1 - 9
St. Olavs Plass  10.000 100.000 0,1 77 1 76 - 6 6 0 - 75
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 32 28 5 - 112 112 0 - 9
Jernbanegata 19 1.000 10.000 0,1 10 0 10 - - 0 0 - 13
SpareBank 1 Markets  529.221 3.168.991 0,2 2.242 1.573 669 223 452 440 12 4 456
Sum investering i andre datterselskaper             2.621
Sum investeringer i konsernselskap morbank            3.120
                         
*) IKE : Ikke-kontrollerende eierinteresser             
**) Deler av selskapets eiendeler er klassifisert som holdt for salg           

 

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
3.766 3.940 Balanseført verdi per 1.1. 5.760 5.638
174 369 Tilgang/avgang 344 168
-  - EK-føringer -66 -74
-  - Resultatandel 416 437
-  - Utbetalt utbytte -355 -410
3.940 4.309 Balanseført verdi per 31.12 6.098 5.760

  

Spesifikasjon av årets endring på konsern      Tilgang/Avgang  EK-endringer 
SpareBank 1 Gruppen      - -11
SpareBank 1 Boligkreditt      216 -67
SpareBank 1 Næringskreditt      58 -3
SpareBank 1 Kredittkort      -5 -16
Sparebank 1 Betaling      100 -15
BN Bank      - 90
Øvrige selskap     -26 17
Sum      344 -6


Utbytte fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 

(mill. kr)     2018 2017
SpareBank 1 Gruppen      287 228
SpareBank 1 Boligkreditt      14 22
BN Bank      - 132
SpareBank 1 Næringskreditt      17 29
SpareBank 1 Kredittkort     38 -
Sum utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 355 410

 

Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet
Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SMN-konsernets andel. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen. Bokført verdi er konsernverdi i SMN-konsernet.

2018 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi
31.12
Antall
aksjer
SpareBank 1 Gruppen  75.383 67.177 13.719 12.239 289 1.558 381.498
SpareBank 1 Boligkreditt  245.521 233.938 3.578 3.573 -7 2.152 14.879.609
SpareBank 1 Næringskreditt  13.365 11.287 262 211 15 685 5.353.070
SpareBank 1 Kredittkort  5.948 4.867 1.122 991 23 188 502.131
Sparebank 1 Betaling  656 0 - 57 -12 141 1.635
BN Bank  29.021 24.739 658 364 92 1.239 4.658.389
Øvrige selskaper         17 135  
Sum 416 6.098  

 

2017 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført verdi 31.12 Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen 70.650 62.385 17.911 15.703 349 1.569 381.498
SpareBank 1 Boligkreditt 262.196 250.924 3.529 3.709 -41 2.003 13.039.586
SpareBank 1 Næringskreditt 12.479 10.426 274 213 19 629 4.895.248
SpareBank 1 Kredittkort 5.972 4.806 1.049 965 15 209 517.253
BN Bank 26.168 22.285 646 363 98 1.147 4.658.389
Øvrige selskaper         -2 202  
Sum         437 5.760  

 

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMN eier 100 prosent av Mavi XV som følge av misligholdt engasjement. Bankens strategi er at denne type eierskap i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lenger enn et år. Investeringen bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, mens det i konsernregnskapet foretas en enlinjes konsolidering (skatteeffekt hensyntatt). 

Eiendeler og gjeld relatert til bankens hovedkontor i Søndre Gate 4-10 i Trondheim sentrum er klassifisert som holdt for salg fra fjerde kvartal 2017 basert på konsernledelsen og styrets godkjenning av salget av eiendommen, samt at prosessen var kommet så langt at det  var høyst sannsynlig at salget ville være gjennomført innen 12 måneder.

SpareBank 1 SMN aksepterte den 9. november 2017 et bud på eiendommen. SpareBank 1 SMN med datterselskaper vil leie tilbake ca. 70 prosent av arealet i en 15 års leiekontrakt med opsjon på forlengelse. Estimert årlig brutto årsleie i 2018 er 36,4 millioner kroner. Brutto eiendomsverdi er 755 millioner kroner, og  har gitt SpareBank 1 SMN en netto gevinst på 144 millioner. Transaksjonen ble sluttført  i andre kvartal 2018 gjennom salg av eiendomsselskapet Søndre gate  4-10 AS.

 

2018 (mill. kr)  Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV konsern  43 1 5 -1 5 100%
Søndre gate 4-10 - - 144 0 144 -
Sum Holdt for salg 43 1 148 -1 149  
             
2017 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV konsern 49 1 6 -7 -1 100%
Søndre gate 4-10  600 - 6 -6 -0 100%
Sum Holdt for salg 649 1 12 -13 -1  

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN