Note 12 - Kreditteksponering for hver interne risikorating

Banken benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s.

Historisk mislighold er tall for morbank og viser default ratio (DR) per risikoklasse. Tallene er et uvektet snitt for normalscorede kunder i perioden 2010-2018.

Sikkerhetsdekning representerer forventet realisasjonsverdi (RE-verdi) på underliggende sikkerhetsverdier. Verdiene fastsettes etter faste modeller, og faktiske realisasjonsverdier valideres for å teste modellenes pålitelighet. I samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften er estimatene «down-turn»-estimater. Basert på sikkerhetsdekningen (RE-verdi / EAD) klassifiseres engasjementet i en av sju klasser, hvor beste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på over 120 prosent, og laveste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på under 20 prosent.

 

  Misligholdssansynlighet         Sikkerhetsdekning 
Risiko-klasse  Fra  Til Moody's Historisk mislighold Mislighold 2018   Sikkerhets-klasse Nedre grense Øvre grense
                   
A 0,00 % 0,10 % Aaa-A3 0,01 % 0,01 %   1 120  
B 0,10 % 0,25 % Baa1-Baa2 0,04 % 0,04 %   2 100 120
C 0,25 % 0,50 % Baa3 0,07 % 0,06 %   3 80 100
D 0,50 % 0,75 % Ba1 0,27 % 0,47 %   4 60 80
E 0,75 % 1,25 % Ba2 0,37 % 0,52 %   5 40 60
F 1,25 % 2,50 %   0,92 % 0,93 %   6 20 40
G 2,50 % 5,00 % Ba2-B1 2,18 % 2,02 %   7 0 20
H 5,00 % 10,00 % B1-B2 4,41 % 3,99 %        
I 10,00 % 99,99 % B3-Caa3 11,28 % 13,78 %        
J mislighold                
K tapsutsatt                

 

Bankens engasjementer klassifiseres i risikogrupper på bakgrunn av risikoklasse.  

Risikoklasse Risikogrupper
 A - C  Laveste risiko
 D - E  Lav
 F - G  Middels
 H  Høy
 I  Høyeste risiko
 J - K  Mislighold og nedskrevet

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Morbank eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.18 31.12.18 31.12.17 31.12.17
Laveste risiko 10,2 % 87.667 9,5 % 80.379
Lav risiko 8,5 % 21.176 9,9 % 20.548
Middels risiko 11,4 % 18.783 12,2 % 15.970
Høy risiko 11,8 % 3.743 8,6 % 2.926
Høyeste risiko 3,0 % 2.387 4,2 % 3.185
Mislighold og/eller tapsutsatt 11,3 % 2.326 32,0 % 1.698
Totalt   136.092   124.706

  

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Konsern eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.18 31.12.18 31.12.17 31.12.17
Laveste risiko 10,3 % 87.334 9,5 % 80.283
Lav risiko 8,4 % 22.546 9,2 % 22.057
Middels risiko 10,9 % 23.836 10,2 % 19.109
Høy risiko 11,4 % 4.362 6,3 % 3.991
Høyeste risiko 4,5 % 2.803 3,4 % 3.978
Mislighold og/eller tapsutsatt 13,2 % 2.466 30,5 % 1.779
Totalt   143.348   131.197

Realisasjonsverdien på stilte sikkerheter fastsettes slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjuktur. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN