Note 13 - Maksimal kreditteksponering

Tabellen nedenfor viser maksimal eksponering mot kredittrisiko i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger.

For opplysning om klassifisering av finansielle instrumenter der dette ikke er spesifisert, se note 26 Klassifisering av finansielle instrumenter.

 

Morbank        
31.12.18 (mill. kr) Maksimal
eksponering mot kredittrisiko
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet *)
Eiendeler        
Fordringer på sentralbanker 819 - - -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11.178 - - -
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.467 4.253 18 20
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 46.897 26.195 1.105 16.960
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 61.295 60.430 97 136
Sertifikater og obligasjoner 20.428 - - 11.375
Derivater 3.914 - - 1.466
Opptjente ikke mottatte inntekter 67 - - -
Fordringer verdipapirer 7 - - -
Sum eiendeler 149.072 90.878 1.220 29.957
         
Forpliktelser, ikke balanseført        
Stilte garantier og remburser 5.022 - - -
Ubenyttede kreditter 16.242 2.347 26 967
Lånetilsagn 1.582 - - -
Andre engasjement 474 - - -
Sum forpliktelser 23.321 2.347 26 967
         
Sum total kredittrisikoeksponering 172.392 93.225 1.246 30.924
         
31.12.17 (mill. kr) Maksimal
eksponering mot kredittrisiko
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet *)
Eiendeler        
Fordringer på sentralbanker 3.231 - - -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9.543 - - -
Utlån til og fordringer på kunder 104.769 83.692 1.620 15.910
Sertifikater og obligasjoner - virkelig verdi over resultatet 20.014 - - 10.092
Derivater 4.328 - - 2.408
Sertifikater og obligasjoner - tilgjengelig for salg 50 - - -
Opptjente ikke mottatte inntekter 61 - - -
Fordringer verdipapirer 35 - - -
Sum eiendeler 142.031 83.692 1.620 28.409
         
Forpliktelser, ikke balanseført        
Stilte garantier og remburser 5.346 - - -
Ubenyttede kreditter 13.965 4.817 47 2.010
Lånetilsagn 1.896 - - -
Andre engasjement 579 - - -
Sum forpliktelser 21.786 4.817 47 2.010
         
Sum total kredittrisikoeksponering 163.817 88.509 1.667 30.420

  

Konsern        
31.12.18 (mill. kr) Maksimal
eksponering 
mot
kredittrisiko
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet *)
Eiendeler        
Fordringer på sentralbanker 819 - - -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 5.074 - - -
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.467 4.253 18 20
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 53.967 26.195 1.105 24.675
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 61.295 60.430 97 136
Sertifikater og obligasjoner 20.348 - - 11.375
Derivater 4.119 - - 1.466
Opptjente ikke mottatte inntekter 86 - - -
Fordringer verdipapirer 277 - 94 184
Sum eiendeler 150.451 90.878 1.314 37.856
         
Forpliktelser, ikke balanseført        
Stilte garantier og remburser 5.032 - - -
Ubenyttede kreditter 16.257 2.347 70 982
Lånetilsagn 1.706 - - -
Andre engasjement 625 - - -
Sum forpliktelser 23.620 2.347 70 982
         
Sum total kredittrisikoeksponering 174.071 93.225 1.383 38.838
         
         
31.12.17 (mill. kr) Maksimal
eksponering mot
kredittrisiko
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet *)
Eiendeler        
Fordringer på sentralbanker 3.231 - - -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4.214 - - -
Utlån til og fordringer på kunder 110.959 83.692 1.620 22.614
Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet 21.494 - - 10.092
Derivater 4.351 - 23 2.408
Verdipapirer - tilgjengelig for salg 66 - - -
Opptjente ikke mottatte inntekter 104 - - -
Fordringer verdipapirer 322 - 84 203
Sum eiendeler 144.741 83.692 1.726 35.316
         
Forpliktelser, ikke balanseført        
Stilte garantier og remburser 5.346 - - -
Ubenyttede kreditter 13.976 4.817 47 2.021
Lånetilsagn 2.148 - - 251
Andre engasjement 764 - 63 -
Sum forpliktelser 22.233 4.817 110 2.272
         
Sum total kredittrisikoeksponering 166.974 88.509 1.836 37.589

*) Øvrig sikkerhet inkluderer blant annet kontanter, løsøre, skip og mottatte garantier. For obligasjoner med fortrinnsrett består sikkerhetsmassen av utlån til kunder i selskapet som har utstedt obligasjonen.

Bankens maksimale kreditteksponering fremgår av oppstillingen ovenfor. SpareBank 1 SMN utfører engrosbanktjenester for BN Bank og Samspar-bankene. I tilknytning til dette er det etablert garantiavtale som sikrer fullt oppgjør for eksponeringer knyttet til disse avtalene.

For privat- og næringslivskunder anvendes rammeavtaler med krav om sikkerhetsstillelse ved derivathandel. For kunder som driver med tradingvirksomhet aksepteres kun kontantdepot som sikkerhet. Kunder stiller kontantdepot og/eller pant i eiendeler som sikkerhet for kunders handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo ASA og Fish Pool ASA. For nærmere beskrivelse av NASDAQ se note 37 Annen gjeld og forpliktelser. 

Sikkerhetsstillelsene er vurdert til markedsverdi, begrenset til maksimal kreditteksponering for den enkelte motpart. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN