Note 15 - Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler

Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 7 Risikoforhold.

Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til  betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.

Morbank                
     Verken tapsutsatt eller misligholdt  Tapsutsatt og / eller misligholdt*)  
31.12.18 (mill.kr)  Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8 11.178 11.178
                 
Utlån til og fordringer på kunder 9              
Privatmarked   60.055 8.552 3.712 860 1.095 291 74.566
Næringsliv   15.873 8.179 10.052 2.342 1.091 1.252 38.790
Sum utlån   75.928 16.731 13.765 3.203 2.186 1.543 113.356
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   5.478 5.478
Noterte andre obligasjoner   9.629 1.985 797 9 12.421
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   99 99
Unoterte andre obligasjoner   2.205 216 9 2.430
Sum finansielle investeringer   17.412 2.201 807 9 20.428
                 
Totalt   104.518 18.932 14.571 3.212 2.186 1.543 144.962
                 
                 
     Verken tapsutsatt eller misligholdt Tapsutsatt og / eller misligholdt*)  
 31.12.17 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8 9.543 9.543
                 
Utlån til og fordringer på kunder 9              
Privatmarked   55.734 6.917 3.485 822 923 233 68.115
Næringsliv   13.793 9.939 9.190 1.685 1.784 1.336 37.728
Sum utlån   69.528 16.855 12.676 2.507 2.708 1.570 105.843
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.339 4.339
Noterte andre obligasjoner   10.056 263 640 10.959
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   53 53
Unoterte andre obligasjoner   4.545 4.545
Sum finansielle investeringer   18.993 263 640 19.895
                 
Totalt   98.063 17.118 13.315 2.507 2.708 1.570 135.281

 

 

 

 

Konsern                
     Verken tapsutsatt eller misligholdt Tapsutsatt og / eller misligholdt*)  
 31.12.18 (mill.kr) Noter Laveste risiko Lav
risiko
Middels risiko Høy
risiko
Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8 5.074 5.074
                 
Utlån til og fordringer på kunder 9              
Privatmarked   60.141 9.460 6.803 1.069 1.350 357 79.180
Næringsliv   15.440 8.619 11.919 2.743 1.245 1.326 41.293
Sum utlån   75.581 18.079 18.722 3.812 2.595 1.683 120.473
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   5.478 5.478
Noterte andre obligasjoner   9.629 1.985 797 9 12.421
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   99 99
Unoterte andre obligasjoner   2.126 216 9 2.351
Sum finansielle investeringer   17.332 2.201 807 9 20.348
                 
Totalt   97.987 20.281 19.529 3.821 2.595 1.683 145.895
                 
                 
     Verken tapsutsatt eller misligholdt Tapsutsatt og / eller misligholdt*)  
 31.12.17 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav
risiko
Middels risiko Høy
risiko
Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8 4.214 4.214
                 
Utlån til og fordringer på kunder 9              
Privatmarked   55.855 7.773 5.477 1.142 1.366 269 71.882
Næringsliv   13.560 10.533 10.219 2.389 2.105 1.382 40.189
Sum utlån   69.415 18.307 15.696 3.532 3.470 1.651 112.071
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.339 4.339
Noterte andre obligasjoner   10.056 263 640 10.959
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   53 53
Unoterte andre obligasjoner   4.385 4.385
Sum finansielle investeringer   18.833 263 640 19.736
                 
Totalt   92.463 18.569 16.336 3.532 3.470 1.651 136.021

*) Garantier stilt av GIEK er ikke hensyntatt

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN