Note 18 - Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 7 Risikoforhold.

 

Konsern            
31.12.18 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år Over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser**            
Gjeld til kredittinstitusjoner 8.006 1 498 647 62 9.214
Innskudd fra og gjeld til kunder 62.333 9.873 2.554 5.855 - 80.615
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 1.730 5.139 32.665 6.200 45.733
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 1.425 15.209 27.449 1.154 45.237
Andre forpliktelser - 1.619 621 162 8 2.410
Ansvarlig lånekapital *) - 12 71 2.127 255 2.465
Sum kontantstrøm forpliktelser 70.339 14.659 24.092 68.904 7.679 185.674
             
Derivater netto kontantstrømmer             
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 1.425 15.209 27.449 1.154 45.237
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -2.479 -15.110 -26.554 -1.294 -45.436
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - -1.054 99 895 -140 -200
             
                
Konsern            
31.12.17 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år Over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser**            
Gjeld til kredittinstitusjoner 8.288 737 - 491 90 9.607
Innskudd fra og gjeld til kunder 62.284 6.783 2.171 5.238 - 76.476
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 4.828 5.543 28.812 3.886 43.069
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 4.334 3.139 29.475 2.607 39.555
Andre forpliktelser 2 1.126 554 17 5 1.804
Ansvarlig lånekapital *) - 6 726 1.335 260 2.327
Sum kontantstrøm forpliktelser 70.574 17.814 12.134 65.467 6.849 172.838
             
Derivater netto kontantstrømmer         
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 4.334 3.139 29.475 2.607 39.555
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -3.597 -2.646 -29.587 -2.804 -38.633
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 737 494 -112 -197 922
             
Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi
*) For ansvarlig lånekapital benyttes call dato for kontantoppgjør
**) Kontantstrømmer inkluderer beregnede renter og sum avviker derfor fra balanseført forpliktelse

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN