Note 29 - Sertifikater og obligasjoner

Sertifikater og obligasjoner er klassifisert til virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2018.

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 Sertifikater og obligasjoner fordelt på utstedersektor (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
    Stat    
1.974 2.089 Pålydende verdi 2.089 1.974
2.520 2.759 Bokført verdi 2.759 2.520
         
    Annen offentlig utsteder    
4.940 3.687 Pålydende verdi 3.687 4.940
4.955 3.705 Bokført verdi 3.705 4.955
         
    Finansielle foretak    
10.753 13.118 Pålydende verdi 13.040 10.598
12.327 13.880 Bokført verdi 13.800 12.168
         
    Ikke-finansielle foretak    
20 1 Pålydende verdi 1 20
30 9 Bokført verdi 9 30
17.686 18.894 Sum rentepapirer, pålydende verdi 18.817 17.531
63 76 Påløpte renter 76 62
19.895 20.428 Sum rentepapirer, bokført verdi 20.348 19.736

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN