Note 9 - Utlån til og fordringer på kunder

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
105.843 113.356 Brutto utlån 120.473 112.071
  697 Tapsavsetninger 744  
751   Individuelle nedskrivninger   765
323   Gruppevise nedskrivninger   347
104.769 112.659 Utlån til og fordringer på kunder 119.728 110.959
         
    Tilleggsinformasjon    
34.885 38.062 Utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 38.062 34.885
615 603 - herav utlån til ansatte 993 956
1.828 1.782 Utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 1.782 1.828
         
48 48 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner 48 48
648 646 Utlån til ansatte*) 1.132 1.149
*) Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto. Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder. 

 

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Fastrentelån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1.1.18 91.074 9.931 1.560 3.278 105.843
Overført til Trinn 1 2.230 -2.230 0  - -
Overført til Trinn 2 -2.637 2.644 -7  - -
Overført til Trinn 3 -458 -31 489  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -5.487 -65 11 -148 -5.689
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 46.099 2.067 72 2.269 50.507
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -33.363 -2.428 -581 -933 -37.305
Balanse 31.12.18 97.458 9.888 1.543 4.467 113.356

  

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Fastrentelån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1.1.18 96.286 10.855 1.652 3.278 112.071
Overført til Trinn 1 2.439 -2.391 -48  - -
Overført til Trinn 2 -2.957 2.970 -13  - -
Overført til Trinn 3 -464 -71 536  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -6.397 -260 89 -148 -6.716
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 48.841 2.283 89 2.269 53.483
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -34.253 -2.556 -622 -933 -38.365
Balanse 31.12.18 103.494 10.829 1.682 4.467 120.473

 

Utlån og engasjementer fordelt på type    
         
Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 Utlån og engasjementer fordelt på type (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
         
    Brutto utlån    
- - Leiefinansieringsavtaler (Finansiell lease) 2.934 2.839
12.797 13.657 Kasse-/drifts- og brukskreditter 13.056 12.330
4.186 3.761 Byggelån 3.761 4.186
88.860 95.937 Nedbetalingslån 100.722 92.716
105.843 113.356 Sum brutto utlån 120.473 112.071
         
    Øvrige engasjementer    
4.210 4.009 Finansielle garantier, herav: 4.009 4.210
714 699 Betalingsgarantier 699 714
1.286 1.125 Kontraktsgarantier 1.125 1.286
1.994 1.960 Lånegarantier 1.960 1.994
84 85 Garantier for skatter 85 84
132 141 Annet garantiansvar 141 132
         
1.018 918 Ubenyttede garantitilsagn 918 1.018
11.677 16.186 Ubenyttede kreditter 16.202 11.688
1.896 1.582 Innvilgede lånetilsagn 1.706 2.148
62 40 Remburser 40 62
18.863 22.736 Sum øvrige engasjementer 22.875 19.126
         
124.706 136.092 Sum totale engasjementer 143.348 131.197

Utlån og engasjementer fordelt på sektor og næring

  31.12.18 31.12.17
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 65.475 6.021 71.496 60.099 6.193 66.292
Offentlig forvaltning 44 603 647 226 855 1.081
Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 12.362 1.453 13.815 11.305 1.002 12.307
Havbruk 869 798 1.667 1.311 978 2.289
Industri og bergverk 3.438 2.379 5.818 2.850 1.625 4.475
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 2.947 2.951 5.898 2.794 1.398 4.193
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.335 2.136 4.471 2.432 2.399 4.830
Sjøfart og offshore 4.227 2.560 6.787 4.639 1.510 6.149
Eiendomsdrift 13.324 1.029 14.353 12.462 1.203 13.665
Forretningsmessig tjenesteyting 2.531 931 3.462 2.510 797 3.307
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.145 1.395 5.540 3.547 593 4.140
Øvrige sektorer 1.658 481 2.138 1.669 310 1.978
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 113.356 22.736 136.092 105.843 18.863 124.706
             
             
             
             
  31.12.18 31.12.17
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 70.070 6.094 76.163 63.812 6.332 70.144
Offentlig forvaltning 55 603 658 240 855 1.095
Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 12.686 1.458 14.144 11.606 1.013 12.619
Havbruk 1.180 803 1.983 1.697 992 2.689
Industri og bergverk 3.787 2.385 6.172 3.157 1.637 4.794
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 3.661 2.962 6.623 3.419 1.421 4.841
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.621 2.140 4.761 2.700 2.409 5.109
Sjøfart og offshore 4.227 2.560 6.787 4.639 1.510 6.149
Eiendomsdrift 13.386 1.030 14.416 12.521 1.205 13.726
Forretningsmessig tjenesteyting 2.162 943 3.105 2.260 811 3.070
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.961 1.416 6.377 4.322 630 4.951
Øvrige sektorer 1.679 481 2.160 1.699 310 2.010
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 120.473 22.875 143.348 112.071 19.126 131.197

Utlån og øvrige engasjementer fordelt på geografiske områder

  31.12.18 31.12.17
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 74.312 13.820 88.132 70.137 12.106 82.243
Møre og Romsdal 23.993 7.051 31.044 22.319 5.078 27.397
Sogn og Fjordane 819 209 1.028 608 333 941
Nordland 984 47 1.031 1.216 37 1.253
Oslo 5.592 759 6.352 5.037 653 5.690
Landet for øvrig 7.148 818 7.966 6.070 615 6.685
Utlandet 507 31 538 456 42 498
Sum 113.356 22.736 136.092 105.843 18.863 124.706
             
  31.12.18 31.12.17
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 77.102 13.881 90.983 73.017 12.227 85.243
Møre og Romsdal 25.495 7.075 32.570 23.670 5.128 28.798
Sogn og Fjordane 1.262 216 1.477 981 347 1.328
Nordland 1.097 49 1.145 1.295 40 1.334
Oslo 5.151 762 5.913 4.710 658 5.368
Landet for øvrig 9.859 861 10.720 7.942 685 8.627
Utlandet 507 31 538 456 42 498
Sum 120.473 22.875 143.348 112.071 19.126 131.197

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.18 31.12.17
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 28.208 1.938 30.145 25.483 1.934 27.418
Møre og Romsdal 5.790 453 6.244 5.645 439 6.084
Sogn og Fjordane 323 14 337 317 21 339
Nordland 157 6 163 124 7 131
Oslo 1.516 60 1.575 1.270 47 1.317
Landet for øvrig 2.007 88 2.096 1.997 89 2.087
Utlandet 60 1 61 48 1 49
Sum 38.062 2.560 40.621 34.885 2.539 37.424

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.18 31.12.17
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 862 - 862 1.164 - 1.164
Møre og Romsdal 158 - 158 158 - 158
Sogn og Fjordane - - - - - -
Nordland 63 - 63 87 - 87
Oslo 650 - 650 366 - 366
Landet for øvrig 50 - 50 52 - 52
Utlandet - - - - - -
Sum 1.782 - 1.782 1.828 - 1.828

 Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler

Konsern (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 118 233
- Mellom 1 og 5 år 2.070 2.105
- Over 5 år 827 581
Sum brutto fordringer 3.015 2.919
     
Mottatt, ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 81 80
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 2.934 2.839
     
Netto investeringer i finasielle leieavtaler kan analyserers på følgende måte:    
- Inntil 1 år 110 185
- Mellom 1 og 5 år 2.009 2.081
- Over 5 år 815 573
Sum netto fordringer 2.934 2.839

Utlån og øvrige engasjement fordelt på risikogrupper
Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt. Misligholdssannsynligheten  beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd. Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 12, Kreditteksponering for hver interne risikorating, for inndeling av risikoklasser. 

Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.

Øvrige engasjement inkluderer remburser, garantier, ubenyttede kreditter og lånetilsagn.

Engasjementsoppfølging gjøres ut ifra engasjementets størrelse, risiko og migrering. Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement.  

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet.

Risikogruppe tapsutsatte og/eller misligholdte består av kunder med mislighold over 90 dager og/eller objektive bevis på verdifall som medfører redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Se note 2 Regnskapsprinsipper for utfyllende beskrivelse av disse engasjementene.

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.18 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 50.134 7.035 2.542 598 801 242 61.353
Trinn 1 50.134 6.212 1.051 139 94 - 57.630
Trinn 2 - 823 1.491 459 707 - 3.480
Trinn 3 - - - - - 242 242
               
Amortisert kost 22.009 9.228 11.070 2.582 1.347 1.300 47.536
Trinn 1 21.984 8.323 8.074 1.305 141 - 39.828
Trinn 2 25 905 2.996 1.277 1.205 - 6.408
Trinn 3 - - - - - 1.300 1.300
               
Virkelig verdi over resultatet 3.785 468 152 23 39 - 4.467
Sum brutto utlån 75.928 16.731 13.765 3.203 2.186 1.543 113.356
               
Øvrige engasjementer 11.749 4.445 5.018 540 201 783 22.736
Trinn 1 11.749 3.715 3.305 303 24 - 19.096
Trinn 2 - 729 1.713 237 177 - 2.857
Trinn 3 - - - - - 783 783
               
Totale engasjementer 87.677 21.176 18.783 3.743 2.387 2.326 136.092

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.18 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 50.134 7.035 2.542 598 801 242 61.353
Trinn 1 50.134 6.212 1.051 139 94 - 57.630
Trinn 2 - 823 1.491 459 707 - 3.480
Trinn 3 - - - - - 242 242
               
Amortisert kost 21.662 10.576 16.028 3.191 1.755 1.441 54.653
Trinn 1 21.637 9.668 12.740 1.608 209 - 45.863
Trinn 2 25 908 3.287 1.583 1.546 - 7.349
Trinn 3 - - - - - 1.441 1.441
               
Virkelig verdi over resultatet 3.785 468 152 23 39 - 4.467
Sum brutto utlån 75.581 18.079 18.722 3.812 2.595 1.683 120.473
               
Øvrige engasjementer 11.754 4.466 5.114 550 208 783 22.875
Trinn 1 11.754 3.737 3.305 303 24 - 19.123
Trinn 2 - 729 1.808 247 184 - 2.969
Trinn 3 - - - - - 783 783
               
Totale engasjementer 87.334 22.546 23.836 4.362 2.803 2.466 143.348

 

  31.12.2017
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 69.528 10.852 80.379
Lav risiko 16.855 3.693 20.548
Middels risiko 12.676 3.294 15.970
Høy risiko 2.507 419 2.926
Høyeste risiko 2.708 478 3.185
Tapsutsatte og/eller misligholdte 1.570 128 1.698
Sum 105.843 18.863 124.706
       
  31.12.2017
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 69.415 10.868 80.283
Lav risiko 18.307 3.750 22.057
Middels risiko 15.696 3.413 19.109
Høy risiko 3.532 460 3.991
Høyeste risiko 3.470 508 3.978
Tapsutsatte og/eller misligholdte 1.651 128 1.779
Sum 112.071 19.126 131.197

 Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2018 31.12.2017
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 33.533 2.551 36.083 30.082 2.523 32.604
Lav risiko 3.175 6 3.181 3.556 12 3.568
Middels risiko 867 1 868 865 2 868
Høy risiko 279 1 279 227 1 228
Høyeste risiko 196 0 197 147 0 147
Tapsutsatte og/eller misligholdte 12 1 13 8 1 9
Sum 38.062 2.560 40.621 34.885 2.539 37.424

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2018 31.12.2017
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 1.496 - 1.496 1.465 - 1.465
Lav risiko - - - 96 - 96
Middels risiko 287 - 287 267 - 267
Høy risiko - - - - - -
Høyeste risiko - - - - - -
Tapsutsatte og/eller misligholdte - - - - - -
Sum 1.782 - 1.782 1.828 - 1.828

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN