Note 33 - Eiendom, anlegg og utstyr

31.12.18    
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
111 187 298 Anskaffelseskost 1.1 594 276 318
- - - Ansk.kost som følge av virksomhetssammenslutninger 8 7 1
2 11 13 Tilgang 19 17 2
-10 -17 -27 Avgang -53 -32 -21
1 0 1 Korreksjon 1 0 1
104 181 285 Anskaffelseskost 31.12 569 268 301
             
58 125 183 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 331 196 135
- - - Akk.avskrivning som følge av virksomhetssammenslutninger 6 6 -
8 21 29 Årets avskrivning 47 28 19
1 1 2 Årets nedskrivning 2 2 1
-8 -19 -27 Avgang -52 -33 -19
-1 2 1 Reversering av akk. av- og nedskrivninger 1 2 -1
58 130 188 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 336 201 135
             
46 51 97 Balanseført verdi 31.12 234 67 167

 

31.12.17    
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
117 198 315 Anskaffelseskost 1.1 1.430 266 1.164
- - - Ansk.kost som følge av virksomhetssammenslutninger 191 11 180
- - - Reklassifisering av eiendeler til holdt for salg -854 -9 -845
5 24 29 Tilgang 55 50 5
-8 -34 -42 Avgang -223 -40 -182
-3 -1 -4 Korreksjon -4 -1 -3
111 187 298 Anskaffelseskost 31.12 594 276 318
             
54 140 194 Akkumulert av-og nedskrivning 1.1 524 198 327
 -  -  - Akk.avskrivning som følge av virksomhetssammenslutninger 76 27 49
 -  -  - Reklassifisering av eiendeler til holdt for salg -211 - -211
8 19 27 Årets avskrivning 44 25 19
3 1 4 Årets nedskrivning 4 1 3
-4 -34 -38 Avgang -101 -53 -48
-3 -1 -4 Reversering av akk. av- og nedskrivninger -4 -1 -3
58 125 183 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 331 196 135
             
52 63 115 Balanseført verdi 31.12 263 80 183

Avskrivning
Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet levetid innenfor følgende rammer:

  •  Teknisk anlegg 10 år
  •  Maskiner 3 - 5 år
  •  Inventar 5 - 10 år
  •  IT-utstyr 3 år
  •  Transportmidler 10 år
  •  Bygg og annen fast eiendom 25 - 33 år

Sikkerhetsstillelse
Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler med unntak av SpareBank 1 Markets som har sikkerhetsstilt blant annet driftsmidler til DNB i forbindelse med banktjenester tilknyttet verdipapiroppgjøret. 

Anskaffelseskost av avskrevne eiendeler
Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i banken i 2018 utgjør 114 millioner kroner (119 millioner).

Bruttoverdi av anleggsmidler som er midlertidig ute av drift
Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2018.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN