Note 28 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter til amortisert kost
Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi regnskapsføres enten til amortisert kost eller er i sikringsrelasjon. For nærmere beskrivelse se note 2 Regnskapsprinsipper. Amortisert kost innebærer verdsetting av balanseposter etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, justert for nedskrivninger. Amortisert kost vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurderinger av de samme finansielle instrumentene. Dette kan blant annet skyldes ulik oppfatning av markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav.

Hvilke metoder som ligger til grunn for å fastsette virkelig verdi for finansielle instrumenter som er vurdert til amortisert kost beskrives nedenfor:

Utlån til og fordringer på kunder
P.t.-prisede utlån er utsatt for konkurranse i markedet. Dette tilsier at mulige merverdier i porteføljen ikke vil bli opprettholdt over lengre tid. Virkelig verdi av p.t.-prisede utlån er derfor satt til amortisert kost for utlån i trinn 2 og 3. Effekten av endringer i kredittkvaliteten i porteføljen hensyntas gjennom  nedskrivninger for forventet tap, og gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi. Nedskrivninger for trinn 3-tap fastsettes gjennom en vurdering av fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med effektiv rente. Nedskrevet verdi gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi av disse utlånene. For utlån som ikke har hatt vesentlig økning i kredittrisiko siden første gangs innregning (trinn 1) er virkelig verdi satt lik pålydende. 

Obligasjoner klassifisert til holde til forfall
Endring til virkelig verdi er beregnet ut fra en teoretisk markedsverdivurdering basert på rente- og spreadkurver.

Utlån til og fordringer på kredittinsitusjoner, Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder
For utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, estimeres virkelig verdi til å samsvare med amortisert kost.

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital
Verdivurderingen i nivå 2 baseres på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer der det er tilgjengelig.

Morbank          
    31.12.18 31.12.17
(mill. kr) Nivå 1) Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 11.178 11.178 9.543 9.543
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 3 46.897 46.972 101.490 101.490
Opptjente, ikke mottatte inntekter 2 67 67 61 61
Fordringer verdipapirer 2 7 7 35 35
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   58.149 58.224 111.129 111.129
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 8.546 8.546 9.047 9.047
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 81.448 81.448 77.362 77.362
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 10.256 10.237 11.003 11.040
Verdipapirgjeld, sikring 2 34.013 32.284 31.191 31.472
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 1.854 1.850 1.102 1.104
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 370 363 1.057 1.060
Gjeld verdipapirer 2 699 699 -1 -1
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   137.185 135.426 130.761 131.084

 

 

Konsern          
    31.12.18 31.12.17
(mill. kr)   Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 5.074 5.074 4.214 4.214
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 3 53.967 54.052 107.680 107.680
Opptjente, ikke mottatte inntekter 2 86 86 104 104
Fordringer verdipapirer 2 277 277 322 322
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   59.403 59.488 112.320 112.320
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 9.214 9.214 9.607 9.607
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 80.615 80.615 76.476 76.476
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 10.256 10.237 11.003 11.040
Verdipapirgjeld, sikring 2 34.013 32.284 31.191 31.472
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 1.898 1.893 1.144 1.148
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 370 363 1.057 1.060
Gjeld verdipapirer 2 809 809 161 161
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   137.175 135.415 130.638 130.963

1) Virkelig verdi fastsettes etter ulike metoder innenfor tre nivåer. Se note 27 vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter for nærmere definisjon av nivåene

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN