Note 16 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko

Noten er en sensitivitetsanalyse gjort med utgangspunkt i relevante balanseposter per 31. desember og fremover i tid for det aktuelle året. Bankens renterisiko beregnes ved at det simuleres et parallelt renteskift på ett prosent for hele rentekurven på alle balanseposter.

Det har vært noe varierende renterisiko gjennom 2018. Renterisikoen er volatil og det er ikke uvanlig med slike variasjoner. Renterisikoen har i hele 2018 vært innenfor den totale rammen fastsatt av bankens styre, 132 millioner kroner per 31. desember 2018.

For ytterligere detaljer vedr. renterisiko se note 7 Risikoforhold.

  Renterisiko, 1 prosentpoeng endring
Basisrisiko konsern (mill. kr) 2018 2017
Valuta    
NOK -40 -39
EUR -3 -8
USD 2 -1
CHF -2 -1
Andre -2 -3
Total renterisiko, effekt på resultat før skatt -45 -52

Total renterisiko viser for 2018 at banken vil få et tap på en renteoppgang. Tilsvarende for 2017.

Tabellen under viser hvordan rentekurven forskyver seg innenfor de ulike tidsintervallene med tilhørende gevinst og tap innenfor de enkelte løpetider.

  Renterisiko, 1 prosentpoeng endring
Rentekurverisiko konsern (mill. kr) 2018 2017
Løpetid    
0 - 1 mnd -15 -17
1 - 3 mndr -1 9
3 - 6 mndr -13 -12
6 - 12 mndr 1 -8
1 - 2 år -1 -5
2 - 3 år -25 -3
3 - 4 år 41 15
4 - 5 år -56 -27
5 - 7 år 22 2
7 - 10 år 3 -5
Total renterisiko, effekt på resultat før skatt -45 -52

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN