Note 17 - Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten knyttet til omsetning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksimal nettoeksponering i valuta, målt i kroner.

Konsernet har utarbeidet rammer for nettoeksponering i hver enkelt valuta, samt rammer for aggregert netto valutaeksponering (uttrykt som den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må netto ikke overstige 127,5 millioner kroner per enkeltvaluta og 150 millioner kroner aggregert.

Valutarisikoen har gjennom året vært lav. For ytterligere detaljer se note 7 Risikoforhold.

Morbank Netto valutaeksponering NOK  Konsern 
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
-8 28 EUR 28 -8
-0 4 USD 4 0
-19 -11 SEK -11 -19
-2 -10 GBP -10 -2
-30 -3 Andre -3 -30
-59 7 Sum  7 -59
         
150 150 Total valutaramme på bruttoposisjoner 150 150
128 128 Total ramme per valutasort 128 128
         
1,8 1,7 Res.effekt e. skatt ved 3 % endring 1,7 1,8

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN