Note 22 - Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte

SpareBank 1 SMN sin godtgjørelsesordning
All belønning i SpareBank 1 SMN skal bidra til måloppnåelse og ønsket adferd. Samtidig skal godtgjørelsesordningene bidra til å fremme og gi insentiver til god styring av og kontroll med konsernets risiko, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Alle godtgjørelsesordninger i SpareBank 1 SMN utformes i samsvar med lov om finansforetak og finanskonsern med tilhørende forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Konsernets retningslinjer for variabel godtgjørelse skal sikre at ansatte, grupper eller virksomheten som helhet etterlever de risikostyringsstrategier, prosesser og verktøy konsernet har implementert for å beskytte verdier. Godtgjørelsesordningene utformes på en slik måte at ikke enkeltpersoner eller organisasjonen tar uakseptabel risiko for å maksimere den variable godtgjørelsen. Dette innebærer blant annet at grunnlaget for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets risikojusterte resultat skal være en periode på minst ett år og at opptjeningsperioden ikke skal være kortere enn ett år. SpareBank 1 SMN har ikke godtgjørelsesordninger for kundeenheter som stimulerer til adferd som utfordrer bankens risikotoleranse, etiske retningslinjer eller kan bidra til interessekonflikter. Banken har ikke godtgjørelsesordninger for kontrollfunksjoner som stimulerer til adferd som utfordrer habilitet.

SpareBank 1 SMN sin policy er at det som hovedregel ikke skal etableres ordninger med resultat- eller prestasjonsbasert variabel godtgjørelse for ansatte.

Dersom det likevel etableres ordninger med variabel godtgjørelse, gjelder følgende retningslinjer:

 • Det skal være et balansert forhold mellom fast og variabel godtgjørelse og fastlønnsandelen skal være så høy at virksomheten kan unnlate å utbetale variabel lønn.
 • Andelen variabel lønn skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50% av fastlønn.
 • Alternative ordninger kan etableres unntaksvis, dersom dette ansees som en nødvendig tilpasning til ”bransjestandarden” blant konkurrerende virksomheter.

Det er etablert klausuler om avkorting i eventuell variabel godtgjørelse dersom det avdekkes brudd på gjeldende regelverk eller retningslinjer.

Godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 SMN kan inneholde følgende elementer:

 • Fast lønn
 • Variabel godtgjørelse basert på prestasjoner
 • Pensjonsordning
 • Etterlønnsordninger
 • Andre ytelser

Den samlede godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.  Den skal sikre at konsernet over tid har evne til å tiltrekke og beholde ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring.  

Beslutningsprosess
Styret i SpareBank 1 SMN har opprettet et godtgjørelsesutvalg som består av tre styremedlemmer og en representant for de ansatte.

Godtgjørelsesutvalget har blant annet ansvar for å:

 • Årlig vurdere og foreslå total lønn og annen godtgjørelse for konsernsjef
 • Være rådgiver for konsernsjef vedrørende lønn og annen godtgjørelse for konserndirektørene
 • Årlig behandle konsernets godtgjørelsesordning
 • Påse at praktiseringen av konsernets godtgjørelsesordninger årlig blir gjennomgått av en uavhengig kontrollfunksjon

Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret

Godtgjørelse til konsernsjef
Konsernsjefs lønn og øvrige økonomiske ytelser fastsettes årlig av styret etter innstilling fra godtgjørelsesutvalget.  Vurderingen tar utgangspunkt i oppnådde resultater, individuelle prestasjoner samt lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger.

Konsernsjef har ikke variabel godtgjørelse basert på resultat eller prestasjoner.

Det er inngått førtidspensjonsavtale med konsernsjef ved fratredelse før 67 år. Avtalen gjelder fram til utløpet av den måneden konsernsjefen fyller 67 år. Førtidspensjonen skal gi en ytelse på 68% av konsernsjefens faste årslønn på tidspunktet for pensjonering.

Det er også inngått en avtale med konsernsjefen om at alle pensjonsforpliktelser skal være innfridd ved fylte 67 år. Konsernsjefen mottar derfor et årlig beløp som frem til fylte 67 år gir en samlet utbetaling tilsvarende 68 % av det totale pensjonsgrunnlaget. Beløpet utbetales som et lønnstilskudd.

Konsernsjef gis, på lik linje med øvrige ansatte i konsernet, adgang til å delta i rettede emisjoner mot konsernets ansatte. Styret pålegger ledende ansatte som erverver egenkapitalbevis med rabatt en bindingsperiode på inntil 3 år.

Konsernet har en spareordning hvor ansatte kan kjøpe egenkapitalbevis (MING) for inntil 24.000 kroner pr år. Ordningen innebærer at det blir tildelt ett bonusbevis pr andre ervervede EK-bevis, dersom ansatte eier bevisene i minimum to år. Konsernsjefen kan på lik linje med andre ansatte delta i denne spareordningen.

Konsernsjef har ingen avtale om etterlønn ved fratredelse før oppnådd pensjonsalder. 

Godtgjørelse til øvrig konsernledelse
Konsernsjef fastsetter godtgjørelse til medlemmer av konsernledelsen etter drøftelse med godtgjørelsesutvalget. Godtgjørelsen fastsettes etter vurdering av oppnådde resultater, individuelle prestasjoner samt vilkår i markedet for de ulike områdene.

Konserndirektører har ikke variabel godtgjørelse basert på resultat eller prestasjoner.

Konserndirektører er medlem av bankens generelle pensjonsordning for lønn inntil 12G. De har i tillegg en topp-pensjonsordning som tilsvarer 15% for lønn over 12G. Ordningen var inntil 1. juli 2017 en kollektiv ordning, men ble lukket med virkning fra denne datoen. Ansatte med lønn over 12G som har startdato etter 1. juli 2017, er derfor ikke inkludert i ordningen.

Det er inngått førtidspensjonsavtale med én av konserndirektørene, med rett til å fratre ved fylte 62 år og med en ytelse på 68% av pensjonsgivende inntekt, inkludert pensjon fra SpareBank 1 SMNs pensjonskasse, folketrygden og AFP.

Konserndirektører har etterlønnsavtaler på inntil 12 måneder fra avtalt fratreden. Størrelsen på eventuell etterlønn vil være gjenstand for vurdering i henhold til det til enhver tid gjeldende godtgjørelsesregelverk.

Andre ytelser til konsernsjef og ledende ansatte
Andre ytelser til konsernsjef og ledende ansatte kan gis i den grad ytelsene har tilknytning til funksjon i konsernet og er i tråd med markedsmessig praksis for øvrig. For bankens konsernledelse er det etablert en bilordning med en fast godtgjørelse for å holde egen bil som benyttes i tjenesten. 

Særskilt om godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, ansatte med kontrolloppgaver og tillitsvalgte
SpareBank 1 SMN har vedtatt egne retningslinjer for ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, ansatte med kontrolloppgaver og tillitsvalgte.

Konsernet har som følger av Finansforetaksloven og finansforetaksforskriften definert hvem som omfattes av de særskilte reglene basert på de definerte kriteriene.

Ingen ansatte i SpareBank 1 SMN som omfattes av de særskilte reglene, har i dag ordninger med resultat- eller prestasjonsbasert variabel godtgjørelse.

Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner med videre for det kommende regnskapsåret
Konsernsjef og ledende ansatte gis på lik linje med øvrige ansatte i konsernet, adgang til å delta i rettede emisjoner/spareprogram i egenkapitalbevis. Styret pålegger ledende ansatte som erverver egenkapitalbevis med rabatt en bindingsperiode på 3 år.

Av den variable godtgjørelsen til konsernsjef, ledende ansatt og øvrige risikotakere investeres en andel tilsvarende 50 prosent av opptjent variabel godtgjørelse i egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN med en bindingstid på ett år for en tredjedel, to år for en tredjedel og tre år for en tredjedel.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår
Konsernets standarder fastsatt i 2011, med senere endringer, har blitt fulgt i 2018.

Morbank   Konsern
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
501 497 Lønn 1.423 1.284
40 46 Pensjonskostnader (Note 24) 96 79
35 34 Sosiale kostnader 65 62
575 577 Sum personalkostnader 1.584 1.426
         
656 623 Gjennomsnittlig antall ansatte  1.535 1.405
595 572 Antall årsverk per 31.12. 1.493 1.399
637 608 Antall ansatte per 31.12. 1.588 1.482

  

Ytelser til konsernledelsen              
2018 (1.000 kr)              
Navn Tittel Lønn mv. Herav pensjons-
tilskudd for lønn utover 12G
Herav aksjebasert bonus-
avlønning 1)
Nåverdi pensjons-
forpliktelse
Opptjente pensjons-
rettigheter
siste år 2)
Lån per 31.12 Antall egenkapital-
bevis 6)
Finn Haugan Konsernsjef 7.269 2.297 8 10.250 130 8.520 201.910
Kjell Fordal Konserndir. Finans 3.430 344 8 11.480 136 12.995 245.334
Vegard Helland Konserndir. Næringsliv 2.941 169 8 1.300 140 1.263 34.224
Svein Tore Samdal 3) Konserndir. Privatmarked 2.855 174 8 - 139 7.819 23.461
Nelly Maske 4) Konserndir. Privatmarked 2.612 135 - - 143 5.587 23.005
Ola Neråsen 5) Konserndir. Risikostyring og compliance 2.215 117 - 2.438 138 - 41.786
Rolf Jarle Brøske Konserndir. Kommunikasjon og Samfunn 2.164 95 - - 129 9.602 6.585

1) Verdi på bonusbevis utdelt i 2018 i forbindelse med MING-spareordning. Dette er en frivillig ordning hvor alle ansatte kan delta på like vilkår
2) Innskuddsbasert pensjonsordning, opptjente pensjonsrettigheter er årets innbetalte sparebeløp
3) Svein Tore Samdal fratrådte sin stilling 30. november 2018
4) Nelly Maske var tilsatt som Konserndirektør Organisasjon og Utvikling tom. 30. november 2018 og overtok som Konserndirektør Privatmarked første desember 2018
5) Konserndirektør Risikostyring og Compliance ble opprettet og innlemmet i konsernledelsen første mai 2018
6) Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i

   

2017 (1.000 kr)                
Navn Tittel Lønn mv. Herav pensjons-
tilskudd for lønn utover 12G
Herav aksjebasert bonus-
avlønning
Nåverdi pensjons-
forpliktelse
Opptjente pensjons-
rettigheter siste år 1)
Lån per 31.12 Antall egenkapital-bevis 2)
Finn Haugan Konsernsjef 7.041 2.297 - 12.653 115 3.693 200.521
Kjell Fordal Konserndir. Finans 3.269 424 - 11.304 115 8.925 244.945
Vegard Helland Konserndir. Næringsliv 2.822 246 - 1.338 115 1.254 33.835
Svein Tore Samdal Konserndir. Privatmarked 2.936 275 - - 115 7.344 23.141
Nelly Maske Konserndir. Organisasjon og utvikling 2.377 171 - - 115 6.864 20.305
Rolf Jarle Brøske Konserndir. Kommunikasjon og Samfunn 1.960 137 - - 115 9.937 5.305
1) Innskuddsbasert pensjonsordning, opptjente pensjonsrettigheter er årets innbetalte sparebeløp 
2) Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i    

 

Ytelser til styret og representantskapet          
2018 (1.000 kr)            
Navn  Tittel Honorar Honorarer til revisjons-,
risiko-, og godtgjørelses-
utvalget
Andre godtgjørelser Lån per 31.12 Antall egenkapital-
bevis 4)
Kjell Bjordal Styreleder 457 35 4 - 130.000
Bård Benum Nestleder styret 242 82 - 8.311 -
Mette Kamsvåg 1) Styremedlem  158 62 2 - 5.600
Tonje Eskeland Foss 1) Styremedlem 158 18 - 5.181 5.000
Paul E. Hjelm-Hansen Styremedlem 209 109 - - 49.219
Janne Thyø Thomsen Styremedlem 209 82 - - 3.000
Morten Loktu Styremedlem 209 24 - - 5.000
Arnhild Holstad 2) Styremedlem 51 - 1 - -
Aud Skrudland 2) Styremedlem 51 6 - - 7.265
Venche Johnsen 3) Styremedlem, ansatterepresentant 238 12 788 405 24.996
Erik Gunnes 3) Styremedlem, ansatterepresentant 209 - 802 1.277 815
1) Ble innvalgt i 2018 
2) Gikk ut i løpet av 2018
3) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansettelsesforhold
4) Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i

  

Ytelser til styret og representantskapet          
2017 (1.000 kr)           
Navn Tittel Honorar Honorarer til
revisjons-,
risiko-, og
godtgjørelses- utvalget
Andre godtgjørelser Lån per 31.12 Antall
egenkapital-
bevis 1)
Kjell Bjordal Styreleder 442 34 5 - 130.000
Bård Benum Nestleder styret 234 79 - 8.578 -
Aud Skrudland Styremedlem  203 23 1 - 6.765
Arnhild Holstad Styremedlem 203 - 2 2.229 -
Paul E. Hjelm-Hansen Styremedlem 203 105 0 - 49.219
Janne Thyø Thomsen Styremedlem 203 79 - - 3.000
Morten Loktu Styremedlem 203 23 - - 5.000
Venche Johnsen 2) Styremedlem, ansatterepresentant 154 - 757 577 24.716
Erik Gunnes 2) Styremedlem, ansatterepresentant 203 - 787 966 535
Oddny Lysberg 2) Varamedlem, ansatterepresentant 49 - 540 2.515 939
1) Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i
2) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansettelsesforhold

 

Honorar til representantskapet    
(1.000 kr) 2018 2017
Knut Solberg, representantskapets leder  67 81
Øvrige medlemmer 271 277

 

Godtgjørelse til ansatte 1)  Antall Godtgjørelse Herav variabel godtgjørelse
Ledende ansatte 25 44.779.129 0
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering 10 9.262.773 0
Ansatte som er ansvarlig for uavhengig kontrollfunksjon 12 10.262.684 0
Tillitsvalgte 10 2.201.987  0
1) Kategorier av ansatte omfattet av Finansforetaksforskriften      

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN