Note 20 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
         
    Provisjonsinntekter    
82 73 Garantiprovisjon 72 80
- Meglerprovisjon 225 223
56 60 Provisjon spareprodukter 113 115
353 350 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 350 353
17 16 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 16 17
369 369 Betalingsformidling 360 362
172 174 Provisjon fra forsikringstjenester 174 172
49 60 Andre provisjonsinntekter 78 67
1.098 1.102 Sum provisjonsinntekter 1.387 1.390
         
    Provisjonskostnader    
83 78 Betalingsformidling 93 103
16 15 Andre provisjonskostnader 75 65
98 92 Sum provisjonskostnader 168 168
         
    Andre driftsinntekter    
31 25 Driftsinntekter fast eiendom 27 47
- Eiendomsforvaltning og -omsetning 124 118
-0 0 Verdipapiromsetning 350 227
- Regnskapsførerhonorarer 411 342
7 6 Andre driftsinntekter 46 49
38 32 Sum andre driftsinntekter 958 783
1.038 1.042 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 2.177 2.005

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN