Note 21 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Morbank   Konsern
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
-49 -208 Verdiendring på renteinstrumenter  -83 62
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
-22 -4 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -4 -22
7 10 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 10 7
117 277 Øvrige derivater 336 167
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
- - Inntekter fra eierinteresser 416 437
626 506 Utbytte fra eierinteresser - -
48 -8 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser -3 30
3 10 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 8 6
3 16 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 9 31
733 599 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 688 718
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
    Verdiendring på renteinstrumenter    
-4 4 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall 4 -4
- - Verdiendring på renteinstrumenter lån og fordring - -
-4 4 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost 4 -4
         
    Vurdert til virkelig verdi - tilgjengelig for salg    
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
1 - Gevinst/tap ved realisasjon av finansielle eiendeler - 1
1 -  Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  - 1
         
45 65 Netto inntekter fra valutahandel 65 45
776 668 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 757 760

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN