Note 34 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
- - Utsatt skattefordel 129 158
88 67 Varige driftsmidler 194 225
342 298 Bruksrett eiendom 470 499
107 135 Opptjente ikke motatte inntekter 185 132
13 11 Fordringer verdipapirer 678 292
148 112 Pensjonsmidler 112 148
543 340 Andre eiendeler 690 637
1.241 963 Sum øvrige eiendeler 2.457 2.092

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN