Analyse av regnskapet (konsern)

 

                     
Resultatanalyse, mill kr 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Renteinntekter 3.597 4.031 4.265 4.118 3.928 3.891 3.422 3.462 4.827 3.484
Rentekostnader 1.714 2.159 2.475 2.502 2.451 2.499 2.105 2.137 3.477 2.345
Rentenetto 1.883 1.872 1.790 1.616 1.477 1.392 1.317 1.325 1.350 1.139
Provisjonsinntekter 1.674 1.545 1.512 1.463 1.139 919 855 756 610 671
Resultat eierinteresser 423 448 527 355 244 248 276 349 393 233
Resultat finansielle investeringer 521 11 193 147 207 186 133 247 -186 99
Sum inntekter 4.502 3.876 4.021 3.580 3.067 2.746 2.582 2.677 2.167 2.142
Personalkostnader 1.159 1.093 1.002 914 924 810 583 725 623 583
Andre driftskostnader 844 838 787 807 730 672 557 528 571 519
Sum kostnader 2.003 1.931 1.789 1.722 1.654 1.482 1.140 1.253 1.194 1.103
Resultat før tap 2.499 1.945 2.232 1.859 1.413 1.264 1.441 1.424 975 1.039
Tap på utlån og garantier 516 169 89 101 58 27 132 277 202 -6
Resultat før skatt 1.983 1.776 2.143 1.758 1.355 1.236 1.309 1.147 773 1.045
Skatt 341 370 362 388 295 255 260 210 156 200
Resultat virksomhet holdt for salg 4 -1 0 30 16 43 -27      
Overskudd 1.647 1.406 1.782 1.400 1.077 1.024 1.022 937 617 846
                     
Utbytte 389 292 292 227 195 190 285 201 116 324
                     
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 4.207 5.677 5.965 5.984 4.091 4.075 2.532 1.260 4.548 3.878
Verdipapirer og derivater 29.489 30.282 27.891 26.358 25.614 21.485 22.948 19.302 12.035 7.246
Brutto utlån 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178
- Individuelle nedskrivninger utlån 632 183 172 173 144 172 222 219 215 116
- Gruppevise nedskrivninger utlån 339 376 295 295 295 290 290 289 245 185
Øvrige aktiva 3.030 2.540 2.080 2.938 3.766 3.251 3.182 2.704 4.540 1.502
Eiendeler 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997 84.541 84.679 71.503
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 10.509 8.155 9.123 6.581 7.410 9.118 13.062 11.310 9.000 5.346
Innskudd fra kunder 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 40.390 40.569 39.254 36.806 33.121 31.306 29.625 24.070 29.680 23.950
Øvrig gjeld 1.532 1.734 1.095 1.485 2.070 2.122 1.922 1.876 2.045 2.265
Ansvarlig lånekapital 3.182 3.463 3.371 3.319 3.040 2.690 2.756 3.875 3.156 2.648
Egenkapital 15.299 13.904 12.524 11.242 10.082 8.348 7.846 6.183 5.518 4.860
Gjeld og egenakapital 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997 84.541 84.679 71.503
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 138.080 131.914 126.047 115.360 107.919 101.455 97.997 84.541 84.679 71.503
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 137.060 128.355 117.794 111.843 105.500 98.465 91.317 86.679 75.820 67.202
Utlån (brutto) 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178
Brutto utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt 137.535 127.378 120.435 112.283 104.925 95.232 87.665 77.429 71.317 61.910
Brutto utlån til personmarkedet 89.402 80.725 74.087 68.591 62.587 55.034 49.619 45.157 42.679 38.872
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 48.133 46.653 46.348 43.692 42.322 40.198 38.046 32.272 28.638 23.038
Innskudd 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434
Innskudd fra privatmarkedet 29.769 28.336 26.496 23.891 22.279 20.860 19.052 17.898 17.566 16.070
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 37.398 35.754 34.184 32.036 29.973 27.011 23.734 19.330 17.715 16.363
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån i balansen) 66 % 68 % 67 % 69 % 70 % 65 % 61 % 60 % 55 % 55 %
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån inkl SpareBank 1 Bolig og Næringskeditt)) 49 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 49 % 48 % 49 % 52 %
                     
Ren kjernekapital 13.229 12.192 10.679 9.374 8.254 6.687 6.177 4.938 4.356 3.291
Kjernekapital 15.069 13.988 12.382 10.989 9.357 7.856 7.286 6.730 4.967 3.703
Ansvarlig kapital 17.185 16.378 14.937 12.417 10.943 9.055 8.646 8.730 7.312 5.560
Risikoveid volum 88.788 89.465 95.317 84.591 82.446 75.337 66.688 64.400 61.538 47.775
Minimuskrav ansvarlig kapital 7.103 7.157 7.625 6.767 6.596 6.027 5.335 5.152 4.923 3.822
Ren kjernekapitaldekning 14,90 % 13,63 % 11,20 % 11,08 % 10,01 % 8,87 % 9,27 % 7,67 % 7,13 % 7,41 %
Kjernekapitaldekning 16,97 % 15,63 % 12,99 % 12,99 % 11,35 % 10,43 % 10,93 % 10,45 % 8,07 % 8,41 %
Kapitaldekning 19,36 % 18,31 % 15,67 % 14,68 % 13,27 % 12,02 % 12,97 % 13,56 % 11,88 % 12,06 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,42 % 6,69 % 6,03%               
                     
Kostnader i % av inntekter 44 % 50 % 44 % 48 % 54 % 53 % 44 % 47 % 55 % 51 %
Tapsprosent utlån (inkl lån boligkredittselskapet) 0,39 % 0,14 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,16 % 0,31 % 0,21 %
-0,01%
Egenkapitalavkastning - etter skatt 11,3 % 10,7 % 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 % 11,9 % 18,9 %
Utlånsvekst (brutto utlån inkl overført SB1 Boligkreditt) 8,0 % 5,8 % 7,3 % 7,0 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 % 15,2 % 17,2 %
Innskuddsvekst 4,8 % 5,6 % 8,5 % 7,0 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 % 8,8 % 7,6 %
Antall ansatte 1.328 1.298 1.273 1.238 1.216 1.153 1.117 1.108 1.062 1.017
Antall årsverk 1.254 1.208 1.192 1.159 1.135 1.109 1.035 1.017 973 940
Antall bankkontor 48 49 49 50 51 54 54 55 56 56

 

Resultat per år

 Periodens resultat (mill kr)4

 

Kapitaldekning i prosent

Kapitaldekning

 

Utlån - innskudd (mrd kroner)

Utlån - innskudd

 

Årsverksutvikling

 Årsverksutvikling2

 

Tap på utlån

Tap på utlån

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis

Utbytte og resultat per bevis3

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN