Næringsliv

Forretningsområdet Næringsliv gir banken råd innen finansiering av investeringer og drift, betalingsformidling innland og utland, sikring av rente- og valutaforretninger, plassering av overskuddslikviditet samt forsikring av personer, bygg og løsøre. Mye av virksomheten skjer i tett samhandling med Privatmarked, SpareBank 1 Markets samt datterselskaper og tilknyttede selskaper som tilbyr leasing, factoring og regnskap. Virksomheten er fysisk lokalisert i hele markedsområdet for å sikre nærhet til kundene kombinert med tilfredsstillende kompetansemiljøer. Banken er IRB-godkjent og benytter avansert IRB-metode for beregning av kapitalkrav og kredittrisiko. Banken har gode kredittmodeller, prosesser og verktøy samt organisering av bransjekompetanse som sikrer god kunnskap og styring av låneporteføljen. Dette skal medvirke til at videre vekst skjer i tråd med bankens ansvar som regional markedsleder, samtidig som den eksponerte risiko er i overensstemmelse med bankens kredittstrategi. 

Kunder og markedsposisjon

Banken betjener ca. 20.000 næringslivskunder medregnet offentlig sektor. I 2016 ble det registrert ca. 2.000 nye næringslivskunder. SpareBank 1 SMN har en markedsandel på rundt 35 prosent i bedriftsmarkedet i regionen. I tillegg betjener banken en rekke kunder innen forretningsområder som forsikring, kapitalmarked, leasing, factoring og regnskapsførsel. Næringslivet i Trøndelag og på Nordvestlandet preges av et stort antall små og mellomstore bedrifter. Denne strukturen gir klare føringer for bankens organisering av virksomheten.

Kundesenter Bedrift er integrert i bankens avdeling for Forretningsutvikling Næringsliv. Dette åpner for at bedriftskundene får god oppfølging og relevant rådgivning i valg av produkter og tjenester samt bruk av digitale tjenester. Kundetilfredshet (KTI) ble målt til all-time-high på 88 i 2016. I denne målingen inkluderes kompetanse, service, informasjon og initiativ. 

Finansiell utvikling
Forretningsområdet Næringsliv økte inntektene med nær 90 millioner kroner til 1,2 milliarder i fjor. Inntektene genereres fra positiv utvikling innenfor alle forretningsområder, men spesielt fra økte innskuddsmarginer og økte garantiprovisjoner. Spesielt gledelig er det at inntektene fra forsikring (skade og liv) øker og at stadig flere bedrifter ser verdien av å samle sine finansielle tjenester hos en lokal leverandør som tilbyr lokal kompetanse på alle produktområder. Vekst på utlån har vært lav og i tråd med kapitalplanen til banken og endte på 0,7 prosent for året, mens innskuddsveksten ble meget god med en økning på 6,7 prosent. Vi forventer lav utlånsvekst også i 2017 mens vi har ambisjoner om en innskuddsvekst i området på fem prosent.

I takt med digitalisering av våre produkter og tjenester har vi tatt ned antall ansatte og derigjennom kostnadene på forretningsområdet. Det vil bli satt ytterligere fokus på digitalisering, effektivisering av prosesser og reduksjon av antall ansatte i 2017.

Oljeprisnedgangen har medført en vesentlig forverring av utsiktene til selskapene som jobber innenfor olje- og offshore, og der er derfor bokført tap på 490 millioner kroner i 2016. I all hovedsak er nedskrivingene relatert til en portefølje av offshore-service fartøyer. Det er liten smitteeffekt av lav oljepris til andre næringer og tap og mislighold på øvrige deler av porteføljen er svært lave.

 Vegard_2016_NO

Næringsliv jobber systematisk med rekruttering av nye kunder og alle kunderådgiverne har egne mål for kunderekruttering i 2017. Arbeid med kontinuerlig forbedring er sentralt for å frigi tid til kunderådgiverne slik at deres primære hovedoppgave blir å ivareta eksisterende kunder og rekruttere nye. I 2017 vil vi fortsette å fokusere på SMB-segmentet slik at konsentrasjoner mot næringer eller enkeltkundegrupperinger reduseres. Løsningen ligger i nærhet til dyktige rådgivere i banken kombinert med utvikling av nye digitale løsninger som gjør det enklere å utføre dagligbanktjenester og som frigjør tid og ressurser til god rådgivning og skreddersydde løsninger for kunden. 

Banken har mål om å redusere tapene i forhold til de nivåer vi har sett i 2016. Sammen med et lønnsomhetsforbedringsprogram for forretningsområdet, vil dette bedre resultatet og den risikojusterte avkastningen. Banken er fortsatt beredt til å ta nødvendige grep for å møte problemer som eventuelt måtte dukke opp innen olje og offshore. I tett samarbeid med kundene tilstreber banken å finne løsninger som ivaretar felles interesser under de til enhver tid rådende konjunkturer. Således vil forretningsområdet Næringsliv opprettholde kapasitet og kompetanse, og på lang sikt vil være nær og dyktig med sine finansielle tjenester. Selv om makrobildet er usikkert på overordnet nivå er utfordringene ulike i de bransjene bankens kunder er eksponert i. Banken publiserte også i 2016 et eget Konjunkturbarometer som tar pulsen på de viktigste bransjene i regionen i tillegg til å lage prognoser for økonomisk vekst i våre tre fylker. Næringsliv legger stor vekt på å ha rådgivere med praktisk forretningsforståelse i viktige bransjer. Dette skjer i tett samarbeid med andre SpareBank 1-banker.

I 2016 har forretningsområdet hatt stort fokus på compliance og spesielt på anti-hvitvaskingsarbeid. Arbeidet har gitt gode resultater og enheten er måloppfyllende på sine ambisjoner ved utløpet av året. Videre har vi iverksatt et stort arbeid for å bygge en ny kundeflate som kombinerer informasjon fra bank og regnskap og som samtidig gir tredjeparter mulighet til å levere tjenester til våre kunder. Den nye kundeflaten vil bli gjort tilgjengelig i markedet i løpet av 2017 og vil muliggjøre økt digitalt salg og ikke minst distribusjon av nye produkter og tjenester.

Tabell_Naringsliv_2016_NO

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN