Egenkapitalbevis

Markedskursen for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 64,75 kroner per bevis. Per 31. desember 2015 var kursen 50,50 kroner. Med et kontantutbytte på 3,00 kroner for 2016 blir direkteavkastningen for egenkapitalbeviset 4,6 prosent.

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2016 en egenkapitalbeviskapital på 2597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde ved årsskiftet en egenbeholdning på 84.800 kroner fordelt på 4240 egenkapitalbevis.

Nøkkeltall  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Børskurs  64,75 50,50 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28
Antall utstedte EKB, mill 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41 76,65
Børsverdi (mill kr) 8.407 6.556 7.595 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750 3.900
Utbytte per EKB 3,00 2,25 2,25 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77 3,90
Bokført verdi per EKB 73,26 67,65 62,04 55,69 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07 36,43
Resultat per EKB   7,91 7,02 8,82 6,92 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16 5,86
P/E (Børskurs / resultat per EKB) 8,19 7,19 6,63 7,95 6,68 5,99 8,40 7,29 5,09 8,87
P/BV (Børskurs / bokf EK per EKB) 0,88 0,75 0,94 0,99 0,69 0,74 1,07 1,09 0,57 1,43
Utdelingsforhold  38 % 25 % 25 % 25 % 29 % 30 % 47 % 34 % 34 % 69 %
Egenkapitalbevisprosent 64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 %

Egenkapitalbeviskursen sammenlignet med hovedindeksen og egenkapitalbevisindeksen

 

Aarsrapport_MING_2016_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. januar 2016)

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer knyttet til utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte.

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

  • SpareBank 1 SMNs mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene
  • Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital
  • Banken legger til grunn at inntil halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Investorpolitikk
Banken legger vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessige presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer. På smn.no/ir er det til enhver tid oppdatert informasjon for investorer, analytikere og media.

Eierforhold
SpareBank 1 SMN har som mål å sikre god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer samt norske og utenlandske institusjoner.

Antall eiere er i løpet av 2016 økt med 439 til 8498. Bankens 20 største eiere kontrollerte 36 prosent av bankens egenkapitalbevis per 31.desember 2016, og det ble omsatt 40 millioner egenkapitalbevis (MING) ved Oslo Børs i 2016.

Andelen egenkapitalbevis eid av investorer i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane utgjør 18,5 (18,4) prosent, øvrige norske investorer utgjør 56,5 (60,3) prosent og andel eiet av utenlandske eiere 25,1 (21,3) prosent. Antall utenlandske eiere utgjør 3,8 (4,0) prosent av samlet antall eiere per 31. desember 2016.

 

Neste Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN