Eierinteresser

EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Selskapet er markedsleder på salg av nye og brukte boliger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og styrket markedsposisjonen i 2016. Det ble solgt 5800 brukte boliger og 1600 nye boliger, tilsvarende en markedsandel på over 40 prosent. I tillegg betjener spesialiserte meglere markedet for salg og utleie av næringseiendom. Resultat før skatt ble 67 millioner kroner.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge har 30 kontor samlokalisert med SpareBank 1, og samarbeider tett med lokale eiendomsaktører. Selskapets visjon er å være Norges mest lønnsomme meglerforetak for kunder, ansatte og eiere. EiendomsMegler 1 Midt-Norge ble i 2016 kåret til Norges beste arbeidsplass av Great Place To Work samt Årets norske leanvirksomhet av Lean Forum Norge. Kåringene er en bekreftelse på selskapets fokus på utvikling.

Selskapet er rustet for fortsatt vekst i både resultat og markedsandeler. Selskapet eies av SpareBank 1 SMN (87 prosent), SpareBank 1 Nordvest (7,6 prosent) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (5,4 prosent).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Selskapet oppnådde i 2016 et resultat før skatt på 43,1 millioner kroner av en omsetning på 234 millioner. Med en omsetningsvekst på 19,5 prosent har virksomheten en markedsandel på 14 prosent i Trøndelag og Nordvestlandet. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er nå en av de tre største aktørene i regnskapsbransjen i Norge og teller ved årsskiftet 239 medarbeidere.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN kjøpte i 2016 Areto Solutions, Regnskapsservice, Ørsta Rekneskap og SR Volda. Datterselskapet SpareBank 1 Regnskapshuset Rørvik ble i 2016 innfusjonert i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Selskapet har en sterk ambisjon om ytterligere vekst fram mot 2020, og har i den sammenheng inngått avtale om kjøp av Økonomisenteret Kunderegnskap i Molde, PR Regnskap i Ulsteinvik og Data-samarbeid i Ørsta. Selskapet har lagt et godt grunnlag for videre vekst.

I samarbeid med de andre regionbankene i SpareBank 1-alliansen er selskapet godt i gang med å bygge opp en sterk nasjonal aktør i regnskapsbransjen.

SpareBank 1 Markets

Selskapet er et analysebasert verdipapirforetak, og leverer alle kapitalmarkedstjenester fra kunde- og egenhandel med renter, valuta, obligasjoner og aksjer, rådgivning og tilrettelegging av fremmed- og egenkapitalfinansiering samt verdipapiradministrative tjenester.

SpareBank 1 SMN er største eier med 73,4 prosent. Selskapet hadde i 2016 inntekter på 300 millioner kroner (133) og et resultat på 24,5 millioner (-93) etter skatt. Det er 105 ansatte i selskapet. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim og Ålesund. I SpareBank 1 SMNs markedsområde besitter selskapet det ledende kapitalmarkedsmiljøet. 

Virksomheten innen megling av verdipapirer har en egen kundebase som er bygget opp gjennom flere år samt at også kunder fra eierbankene betjenes. Innen de andre produktområdene er kundeaktiviteter i samarbeid med eierbankenes øvrige forretningsområder hovedvirksomheten.

I februar 2017 ble det klart at SpareBank 1 Markets styrker kompetansen ved å ansette ca. 20 erfarne medarbeidere fra Swedbank Norge. Samtidig etablerer selskapet kapitalforvaltning som eget forretningsområde. Selskapet kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø. Det vil også bli søkt om konsesjon for forvaltning av fond.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge

Selskapet er regionens ledende finansieringsvirksomhet, og tilbyr lån og leasing til bedrifter samt salgspantlån og forbrukslån til privatpersoner i elleve fylker spredt i Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus, Vestfold og Østfold.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge opplever stor suksess med distribusjon via sine eierbanker. Dette har gitt betydelige resultater i 2016, hvor den totale bestanden av leasing- og låneavtaler vokste til 5,4 milliarder kroner (4,3). Resultat før skatt ble 104,5 millioner kroner (83,1).

Selskapet har 34 ansatte i Trondheim, Steinkjer, Kristiansund, Molde og Ålesund. Ved årsskiftet eies selskapet av SpareBank 1 SMN (64,58 prosent), Sparebanken Sogn og Fjordane (7,50 prosent), SpareBank 1 Buskerud-Vestfold (4,98 prosent), SpareBank 1 Telemark (4,22 prosent), SpareBank 1 Østfold-Akershus (4,10 prosent), SpareBank 1 Nordvest (3,96 prosent), SpareBank 1 Søre Sunnmøre (3,96 prosent), SpareBank 1 Hallingdal Valdres (1,71 prosent), SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg (1,51 prosent), SpareBank 1 Modum (1,37 prosent), SpareBank 1 Gudbrandsdal (1,17 prosent) og SpareBank 1 Lom og Skjåk (0,94 prosent). 

BN Bank

SpareBank 1 SMN er største aksjonær i BN Bank med 33 prosent av aksjene. Øvrige eiere er SpareBank 1 SR-Bank (23,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (23,5 prosent) og SamSpar (20 prosent).

BN Bank er en landsdekkende, nettbasert bank, med hovedkontor i Trondheim. Strategien er å være en enkel og effektiv bank i privatmarkedet, tilby innskudds- og utlånstjenester for små og mellomstore bedrifter med pant i bolig samt tilby prosjektfinansiering og byggelån i bedriftsmarkedet. BN Bank var en av vekstvinnerne i privatmarked i 2016, som året før, og fikk en boliglånsvekst på drøyt 13 prosent. Per 31. desember 2016 hadde BN Bank 108 årsverk, innskudd på 13,4 milliarder kroner og utlån på 38,4 milliarder (inklusive lån overført til SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt). Forvaltningskapitalen i konsernet var på samme tidspunkt 27,8 milliarder kroner.

Fra og med andre kvartal 2014 startet banken med rapportering etter avansert IRB-metode for foretaksengasjement, og i juni 2015 fikk banken tillatelse til å benytte IRB-metoden også for boliglånsporteføljen.

Allegro Kapitalforvaltning

Selskapet er det største forvaltningsselskapet i regionen og har sitt hovedkontor i Trondheim. Det eies med 90,1 prosent av SpareBank 1 SMN og 9,9 prosent av Reitangruppen. Selskapet har konsesjon for aktiv forvaltning og investeringsrådgivning, og forvalter midler for eksterne offentlige, private og institusjonelle klienter. Selskapets forvaltningstjenester tilbys gjennom eksterne distributører, og selskapet har distribusjonsavtaler med en rekke banker i SpareBank 1-alliansen. Allegro Kapitalforvaltning har tolv ansatte og en forvaltningskapital på om lag 6,5 milliarder kroner. Selskapet tilbyr i hovedsak forvaltningstjenester som har som formål å fange opp effekten av endrede markedsforhold. I porteføljespekteret er det derfor allokeringsporteføljene hvor selskapet har størst forvaltningsvolum.

Regnskapet for 2016 viser et resultat før skatt på 9,8 millioner kroner.

I februar 2017 ble det klart at SpareBank 1 Markets etablerer kapitalforvaltning som eget forretningsområde. Selskapet kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø. Det vil også bli søkt om konsesjon for forvaltning av fond.

SpareBank 1 Bilplan

Selskapet leverer biladministrasjonsløsninger til offentlig sektor og privat næringsliv over hele landet. Selskapet betjener markedet gjennom eget salgsarbeid og samarbeid med SpareBank 1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 SR-Finans, SpareBank 1 Finans Nord-Norge samt bankens kontorer. SpareBank 1 Bilplan har fokus på å være nær og tilgjengelig for kundene. Hovedmålsettingen er at kunden skal oppleve et problemfritt bilhold. Selskapets løsninger gir kunden løpende oversikt og tilgang til rapportering fra overordnet nivå ned til hver enkelt bil. 

SpareBank 1 SMN Invest

Selskapets strategi er å foreta investeringer i regionale såkorn-, venture- og private equityfond samt direkte investeringer i vekstselskaper med nasjonalt og internasjonalt markedspotensial i det samme markedsområdet som SpareBank 1 SMN har sin aktivitet. På den måten skal selskapet medvirke til kompetansebaserte arbeidsplasser og regional verdiskaping. SpareBank 1 SMN Invest bidrar med kapital, nettverk og kompetanse.

Selskapet har to ansatte i Trondheim med god kompetanse. Selskapet fikk et resultat før skatt på 73,7 millioner kroner i 2016.

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN