Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
2015 2016 (mill. kr) Noter 2016 2015
           
3.865 3.401 Renteinntekter 4,19 3.597 4.031
2.161 1.717 Rentekostnader  4,19 1.714 2.159
1.703 1.684 Netto renteinntekter   1.883 1.872
           
1.005 971 Provisjonsinntekter 4,20 1.251 1.245
103 85 Provisjonskostnader 4,20 133 135
220 36 Andre driftsinntekter 4,20 556 435
1.123 922 Netto provisjons- og andre inntekter   1.674 1.545
           
471 817 Utbytte 21,43 88 25
- - Netto resultat fra eierinteresser 21,39 423 448
-125 188 Netto resultat fra finansielle instrumenter 21 434 -14
346 1.006 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   944 459
           
3.172 3.612 Sum inntekter   4.502 3.876
           
589 536 Personalkostnader 22,24 1.159 1.093
628 615 Andre driftskostnader 23,33 844 838
1.217 1.151 Sum driftskostnader   2.003 1.931
           
1.955 2.461 Resultat før tap   2.499 1.945
           
159 502 Tap på utlån og garantier 11 516 169
1.796 1.959 Resultat før skatt    1.983 1.776
           
325 290 Skattekostnad 25 341 370
- -13 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt   4 -1
1.471 1.655 Resultat for regnskapsåret   1.647 1.406
           
    Kontrollerende eierinteressers andel av regnskapsårets resultat 1.606 1.410
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av regnskapsårets resultat 41 -4
           
    Resultat per egenkapitalbevis   8,11 7,00
    Utvannet resultat per egenkapitalbevis   7,91 7,02

 

Utvidet resultatregnskap

Morbank     Konsern
2015 2016 (mill. kr) Noter 2016 2015
1.471 1.655 Resultat for regnskapsåret   1.647 1.406
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
109 -75 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 24 -77 115
-27 19 Skatt på estimatavvik pensjon   19 -28
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   -1 36
82 -56 Sum    -58 123
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
75 -52 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg 3,31 -50 78
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   -7 1
-1 - Skatt   - -1
74 -52 Sum   -58 78
1.627 1.547 Totaltresultat for regnskapsåret   1.531 1.607
    Kontrollerende eierinteressers andel av totalresultat for regnskapsåret   1.490 1.611
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av totalresultat for regnskapsåret   41 -4
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN