Note 8 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

 

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
6.903 8.091 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1.987 1.575
2.639 3.087 Utlån og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 3.087 2.639
9.543 11.178 Sum 5.074 4.214
         
    Spesifikasjon på de vesentligste valutasorter    
7 17 CHF 17 7
231 770 EUR 770 231
7 95 GBP 95 7
19 19 ISK 19 19
7 36 JPY 36 7
9.074 10.071 NOK 4.007 3.747
119 78 SEK 33 118
68 84 USD 89 68
10 8 Andre 8 10
9.543 11.178 Sum 5.074 4.214
         
1,5 % 1,8 % Gjennomsnittlig rente 1,9 % 0,9 %
         
         
         
31.12.17 31.12.18 Gjeld til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
7.729 7.338 Innskudd og gjeld uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 8.006 8.289
1.318 1.208 Innskudd og gjeld med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1.208 1.318
9.047 8.546 Sum 9.214 9.607
         
    Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter    
2.098 1.604 EUR 1.604 2.098
6.919 6.904 NOK 7.572 7.479
6 13 SEK 13 6
19 12 USD 12 19
5 12 Andre 12 5
9.047 8.546 Sum 9.214 9.607
         
0,6 % 0,8 % Gjennomsnittlig rente 0,8 % 0,6 %
         
         
         
31.12.17 31.12.18 Øvrige engasjementer til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
2.288 55 Ubenyttede kreditter 55 2.288
55 55 Garantier 65 55
2.344 111 Sum 121 2.344

Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente.

Gjennomsnittsrenten er beregnet med utgangspunkt i renteinntekt/rentekostnad i forhold til beholdningskontienes gjennomsnittssaldo for det aktuelle år. Dog begrenset til beholdning i konti i valuta NOK. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN