Note 24 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning
Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer. I tillegg ble det i styremøte i oktober 2016 besluttet at ansatte som var igjen i den sikrede ytelsesbaserte pensjonsavtalen må gå over til innskuddsbasert pensjonsordning fra 1.januar 2017. Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning  fikk ansatte som var med i ytelsesordningen fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Endringen har medført reduksjon i pensjonsforpliktelsen.  Dette ble behandlet som en avviklingsgevinst og reduserte pensjonskostnaden i 2016.

Fripoliser forvaltes av pensjonkassen som fra 1.1.2017 er en fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som blant annet omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Ved utgangen av 2018 er ordningen overfinansiert med 172 millioner.

Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltakere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen.

I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom pensjonskassen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan dekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i pensjonskassen, tilleggspensjoner utover 12 G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP (Avtalefestet pensjon).

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 personalkostnader. 

      2018 2017
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 2,4 % 2,4 % 2,6 % 2,4 %
Forventet avkastning på midlene 2,4 % 2,4 % 2,6 % 2,4 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 %
Forventet G-regulering 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 %
Forventet pensjonsregulering 0%/2,25% 0%/2,25% 0%/2,25% 0%/2,25%
Arbeidsgiveravgift 19,1 % 19,1 % 14,1 % 14,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
             
Dødelighetstabell   K2013BE      
Uførhet      IR73      

  

Morbank    Konsern 
31.12.17 31.12.18 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill. kr). Finansiell status 1.1 31.12.18 31.12.17
602 611 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 651 641
-789 -748 Virkelig verdi av pensjonsmidler -802 -842
11 0 Korrigering mot EK IB 0 15
         
-176 -138 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -151 -186
4 4 Arbeidsgiveravgift 4 4
0 0 Planendring/ avkortning  0 0
-172 -134 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -147 -182

 

 

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
 
Konsern 31.12.18   31.12.17
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 631 20 651   619 22 641
Virkelig verdi av pensjonsmidler -802 - -802   -842 - -842
Korrigering mot EK IB 0 0 0   15 - 15
                    
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -171 20 -151   -208 22 -186
Arbeidsgiveravgift 0 4 4   0 4 4
Planendring/ avkortning     0 0 0   0 0 0
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. -171 24 -147   -208 26 -182

 

2017 2018 Periodens pensjonskostnad  2018 2017
1 1 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  1 1
-5 0 Netto renteinntekt -4 -5
-4 -3 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. -3 -4
0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0
- -2 Gevinst ved avvikling     
-4 -2 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad  -2 -4
7 5 Avtalefestet pensjon, ny ordning 5 10
37 43 Innskuddsbasert pensjonskostnad 93 74
40 46 Periodens pensjonskostnad 96 79

 

 Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader 31.12.18 31.12.17
  Usikret  Sikret  Sum Usikret  Sikret  Sum
Endring diskonteringsrente -0 -17 -18 0 18 18
Endring i andre økonomiske forutsetningene - - - - - -
Endring i dødelighetstabell - - - - - -
Endring i andre demografiske forutsetninger - - - - - -
Endring i andre forhold DBO -1 7 6 -2 3 1
Endring i andre forhold pensjonsmidler - -8 -8 - -15 -15
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden -2 -18 -19 -2 6 4

 

31.12.17 31.12.18 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12.18 31.12.17
-172 -134 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -147 -182
24 -18 Aktuarmessige tap og gevinster gjennom året -19 21
-4 -2 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement -2 -4
-1 -3 Utbetalinger over drift -3 -1
36 - Overføring til innskuddspensjon 0 36
-17 - Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger 0 -17
-134 -158 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -172 -147
         
         
31.12.17 31.12.18 Finansiell status 31.12.18 31.12.17
611 588 Pensjonsforpliktelse 628 651
-749 -749 Verdi av pensjonsmidler -803 -803
-138 -161 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -175 -151
4 3 Arbeidsgiveravgift 3 4
-134 -158 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -172 -147
* Presenteres brutto i konsernregnskapet.

  

 

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
  31.12.18   31.12.17
Konsern Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 610 17 628   631 20 651
Verdi av pensjonsmidler -803 - -803   -803 - -803
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -193 17 -175   -171 20 -151
Arbeidsgiveravgift - 3 3   0 4 4
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift -193 21 -172   -171 24 -147

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 31.12.18 31.12.17
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 651 641
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 1
Utbetaling/utløsning fra ordning -28 -26
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 15 16
Planendring/ avkortning 0 0
Aktuariell tap/(gevinst) -11 19
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 628 651

  

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 31.12.18 31.12.17
IB pensjonsmidler 802 842
Innbetalinger  3 1
Utbetalinger/utløsning fra fond -28 -62
Forventet avkastning 19 22
Planendring/ avkortning 0 0
Aktuarielle endringer 8 -
UB markedsverdi av pensjonsmidler 803 803

 

Sensitivitet konsern   + 1 %-poeng diskonteringsrente  - 1 %-poeng diskonteringsrente  + 1 %-poeng lønnsjustering  - 1 %-poeng lønnsjustering  + 1 %-poeng pensjonsregulering
2018          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året 0 0 0 0 0
Endring i pensjonsforpliktelse -77 96 0 0 89
           
2017          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året 0 0 0 0 0
Endring i pensjonsforpliktelse -83 104 0 0 105

 

2017 2018 Medlemmer 2018 2017
764 764 Antall personer som er med i pensjonsordningen 784 799
253 253 herav aktive 274 286
511 511 herav pensjonister og uføre 510 513

 

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2018 2017
Omløpsobligasjoner 38 % 31 %
Anleggsobligasjoner 5 % 10 %
Pengemarked 24 % 20 %
Aksjer 27 % 33 %
Eiendom 6 % 7 %
Sum 100 % 100 %

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette  sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen.  Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN