Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
2017 2018 (mill. kr) Noter 2018 2017
           
3.173 3.335 Renteinntekter effektiv rentes metode 5,19 3.660 3.434
399 401 Andre renteinntekter    398 395
1.599 1.640 Rentekostnader  5,19 1.655 1.600
1.972 2.097 Netto renteinntekter   2.403 2.225
           
1.098 1.102 Provisjonsinntekter 5,20 1.387 1.390
98 92 Provisjonskostnader 5,20 168 168
38 32 Andre driftsinntekter 5,20 958 783
1.038 1.042 Netto provisjons- og andre inntekter   2.177 2.005
           
629 516 Utbytte 21,44 8 6
- - Netto resultat fra eierinteresser 5,21,39 416 437
146 152 Netto resultat fra finansielle instrumenter 5,21 334 317
776 668 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   757 760
           
3.786 3.807 Sum netto driftsinntekter   5.337 4.989
           
575 577 Personalkostnader 22,24 1.584 1.426
634 685 Andre driftskostnader 23,32,33 1.040 943
1.209 1.262 Sum driftskostnader   2.624 2.369
           
2.577 2.546 Resultat før tap   2.713 2.621
           
323 229 Tap på utlån og garantier 5,11 263 341
2.253 2.316 Resultat før skatt    2.450 2.279
           
403 456 Skattekostnad 25 509 450
- 62 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 39 149 -1
1.850 1.922 Resultat for regnskapsåret   2.090 1.828
           
33 36 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   37 33
1.162 1.207 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.291 1.128
655 680 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   727 636
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 34 32
1.850 1.922 Resultat for regnskapsåret   2.090 1.828
    Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis   9,97 8,71

 

 

Totalresultat

Morbank     Konsern
2017 2018 (mill. kr) Noter 2018 2017
1.850 1.922 Resultat for regnskapsåret   2.090 1.828
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-24 18 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 24 18 -20
6 -6 Skatt på estimatavvik pensjon   -6 5
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   1 4
-18 12 Sum    13 -11
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
15 - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg   - 15
- -2 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat   -2 -
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   -38 4
15 -2 Sum   -40 19
-3 11 Sum andre inntekter og kostnader   -27 8
1.847 1.933 Totalresultat for regnskapsåret   2.063 1.836
33 36 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat   37 33
1.160 1.213 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat   1.274 1.132
654 684 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat   718 638
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat   34 32
1.847 1.933 Totalresultat for regnskapsåret   2.063 1.836
           
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN