Note 41 - Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper

Med nærstående parter menes her datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter og selskaper holdt for salg hvor morbanken har betydelig innflytelse. I tillegg medregnes SpareBank 1 SMN Pensjonskasse og selskaper eid av morbankens personlige nærstående. Morbankens mellomværende med ansatte og medlemmer av styret vises i note 9 utlån til og fordringer på kunder samt i note 22 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte. Inngående balanse kan avvike fra utgående balanse året før da utgående balanse kan inkludere selskaper som i løpet av regnskapsåret er kommet til som bankens nærstående.

  Datterselskaper Øvrige nærstående selskaper
Lån (mill. kr) 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
Lån utestående pr 1.1. 5.909 4.780 4.609 4.049
Lån innvilget i perioden 1.200 1.445 31 515
Tilbakebetaling 276 317 45 3
Lån per 31.12 6.833 5.909 4.595 4.561
         
Renteinntekter  130 119 125 121
         
Obligasjoner og ansvarlige lån pr. 31.12 158 160 858 1.749
         
Innskudd (mill. kr)        
Innskudd per 1.1. 938 1.158 2.061 3.950
Nye innskudd i perioden 42.985 30.304 52.419 53.459
Uttak  42.684 30.514 52.936 55.346
Innskudd per 31.12. 1.238 947 1.544 2.063
         
Rentekostnader 19 14 13 14
         
Verdipapirhandel 28 25 204 468
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Boligkreditt - - 340 322
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Næringskreditt - - 16 17
Utstedte garantier og kausjonsansvar 110 110 23 89

Lån og innskudd
Alle lån og innskudd for nærstående parter er bokført i morbanken.

Handel med verdipapirer

SpareBank 1 SMNs finansavdeling og Sparebank 1 Markets, via utkontrahert virksomhet, utfører et betydelig antall transaksjoner med bankens nærstående selskaper. Det gjøres løpende transaksjoner innenfor rente- og valutaområdet, betalingsformidling, obligasjonshandel mv. Disse inngår som en del av den ordinære bankdrift og alle avtaler er inngått på markedsmessige vilkår. Rapporterte tall i tabellen ovenfor inkluderer nettoinvestering i derivater, kjøp og salg av obligasjoner og innskudd.

Andre transaksjoner

SpareBank 1 SMN har inngått leveranseavtaler med flere nærstående selskaper for å sikre ordinær bankdrift og videreutvikling av SpareBank 1-alliansen. Dette omfatter utvikling av datatekniske løsninger i alliansesamarbeidet, provisjoner fra forsikrings- og spareprodukter, administrative tjenester, leie av lokaler mv. Avtalene er vurdert å være på markedsmessige vilkår. I tillegg deltar banken i kapitalforhøyelser i nærstående selskaper, se note 39 om investering i eierinteresser.  

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN