Analyse av regnskapet (konsern)

 

Resultatanalyse, mill kr 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Renteinntekter 4.626 4.057 3.825 3 597 4 031 4 265 4 118 3 928 3 891 3 422
Rentekostnader 1.939 1.655 1.600 1 714 2 159 2 475 2 502 2 451 2 499 2 105
Rentenetto 2.687 2.403 2.225 1 883 1 872 1 790 1 616 1 477 1 392 1 317
Provisjonsinntekter 2.290 2.177 2.005 1 674 1 545 1 512 1 463 1 139  919  855
Resultat eierinteresser 879 423 443  423  448  527  355  244  248  276
Resultat finansielle investeringer 322 334 317  521  11  193  147  207  186  133
Sum inntekter 6.178 5.337 4.989 4 502 3 876 4 021 3 580 3 067 2 746 2 582
Personalkostnader 1.699 1.584 1.426 1 159 1 093 1 002  914  924  810  583
Andre driftskostnader 1.098 1.040 943  844  838  787  807  730  672  557
Sum kostnader 2.797 2.624 2.369 2 003 1 931 1 789 1 722 1 654 1 482 1 140
Resultat før tap 3.380 2.713 2.621 2 499 1 945 2 232 1 859 1 413 1 264 1 441
Tap på utlån og garantier 299 263 341  516  169  89  101  58  27  132
Resultat før skatt 3.081 2.450 2.279 1 983 1 776 2 143 1 758 1 355 1 236 1 309
Skatt 518 509 450  341  370  362  388  295  255  260
Resultat virksomhet holdt for salg 0 149 -1  4 - 1  0  30  16  43 - 27
Overskudd 2.563 2.090 1.828 1 647 1 406 1 782 1 400 1 077 1 024 1 022
                     
Utbytte 840 661 571  389  292  292  227  195  190  285
                     
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 2.871 5.957 7.527 4.207 5.677 5.965 5.984 4.091 4.075 2.532
Verdipapirer og derivater 35.508 32.438 31.672 29.489 30.282 27.891 26.358 25.614 21.485 22.948
Brutto utlån 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847
- Tapsavsetninger / Individuelle nedskrivninger utlån 998 744 765 632 183 172 173 144 172 222
- Gruppevise nedskrivninger utlån 0 0 347 339 376 295 295 295 290 290
Øvrige aktiva 3.004 2.581 3.096 3.030 2.540 2.080 2.938 3.766 3.251 3.182
Eiendeler 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 8.853 9.214 9.607 10.509 8.155 9.123 6.581 7.410 9.118 13.062
Innskudd fra kunder 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 46.541 47.251 45.537 40.390 40.569 39.254 36.806 33.121 31.306 29.625
Øvrig gjeld 2.841 2.671 1.924 1.532 1.734 1.095 1.485 2.070 2.122 1.922
Ansvarlig lånekapital 2.090 2.268 2.201 3.182 3.463 3.371 3.319 3.040 2.690 2.756
Egenkapital 20.420 18.686 17.510 15.299 13.904 12.524 11.242 10.082 8.348 7.846
Gjeld og egenakapital 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455 97.997
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 166.662 160.704 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.919 101.455 97.997
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 165.154 156.992 145.948 137.060 128.355 117.794 111.843 105.500 98.465 91.317
Brutto utlån 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105 69.847
Brutto utlån inkl. lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 167.777 160.317 148.784 137.535 127.378 120.435 112.283 104.925 95.232 87.665
Brutto utlån til lønnstakere 115.036 108.131 98.697 89.402 80.725 74.087 68.591 62.587 55.034 49.619
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 52.740 52.186 50.087 48.133 46.653 46.348 43.692 42.322 40.198 38.046
Innskudd 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871 42.786
Innskudd fra lønnstakere 35.664 33.055 31.797 29.769 28.336 26.496 23.891 22.279 20.860 19.052
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 50.253 47.561 44.678 37.398 35.754 34.184 32.036 29.973 27.011 23.734
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån i balansen) 68 % 67 % 68 % 66 % 68 % 67 % 69 % 70 % 65 % 61 %
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskeditt)) 51 % 50 % 51 % 49 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 49 %
                     
Kapitaldekning                    
Ren kjernekapital 15.830 14.727 13.820 13.229 12.192 10.679 9.374 8.254 6.687 6.177
Kjernekapital 17.742 16.472 15.707 15.069 13.988 12.382 10.989 9.357 7.856 7.286
Ansvarlig kapital 19.854 18.743 17.629 17.185 16.378 14.937 12.417 10.943 9.055 8.646
Risikoveid volum 91.956 101.168 94.807 88.788 89.465 95.317 84.591 82.446 75.337 66.688
Ren kjernekapitaldekning 17,2 % 14,6 % 14,6 % 14,90 % 13,63 % 11,20 % 11,08 % 10,01 % 8,87 % 9,27 %
Kjernekapitaldekning 19,3 % 16,3 % 16,6 % 16,97 % 15,63 % 12,99 % 12,99 % 11,35 % 10,43 % 10,93 %
Kapitaldekning 21,6 % 18,5 % 18,6 % 19,36 % 18,31 % 15,67 % 14,68 % 13,27 % 12,02 % 12,97 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,5 % 7,4 % 7,2 % 7,4 % 6,7 % 6,0 %        
                     
Kostnader i % av inntekter 45 % 49 % 47 % 44 % 50 % 44 % 48 % 54 % 53 % 44 %
Tapsprosent utlån (inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 0,18 % 0,17 % 0,23 % 0,39 % 0,14 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,16 %
Egenkapitalavkastning 13,7 % 12,2 % 11,5 % 11,3 % 10,7 % 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 %
Utlånsvekst (brutto utlån inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 4,7 % 7,8 % 8,2 % 8,0 % 5,8 % 7,3 % 7,0 % 10,2 % 8,6 % 13,2 %
Innskuddsvekst 6,6 % 5,4 % 13,9 % 4,8 % 5,6 % 8,5 % 7,0 % 9,2 % 11,9 % 14,9 %
Antall ansatte 1.588 1588 1482 1328 1298 1273 1238 1216 1153 1117
Antall årsverk 1.509 1.493 1.403 1254 1208 1192 1159 1135 1109 1035
Antall bankkontor 46 48 48  48  49  49  50  51  54  54

 

 Resultat per år  

 Resultat_egenkap_650

Kapitaldekning i prosent

Kapitaldekning


Utlån - innskudd (mrd kroner)

Utlån - innskudd

 

Årsverksutvikling

 Årsverksutvikling2

Tap på utlån

Tap på utlån

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis

Utbytte_resultatperegenkap_650

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN