Note 17 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
2018 2019 (mill. kr) 2019 2018
         
    Renteinntekter    
166 246 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 103 62
1.641 1.693 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 2.177 2.042
1.528 1.792 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 1.814 1.528
3.335 3.732 Sum renteinntekter effektiv rentes metode 4.121 3.660
         
106 134 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 134 106
295 375 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 371 291
0 - Andre renteinntekter 26 28
401 509 Sum andre renteinntekter 505 398
3.737 4.241 Sum renteinntekter 4.626 4.057
         
    Rentekostnader    
142 170 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  190 154
749 1.042 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 1.019 734
615 545 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 545 615
84 84 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 86 86
0 10 Andre rentekostnader 33 15
50 65 Avgift Sparebankenes sikringsfond 65 50
1.640 1.916 Sum rentekostnader og lignende kostnader  1.939 1.655
         
2.097 2.325 Netto renteinntekter 2.687 2.403

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN