Note 23 - Skatt

Morbank   Konsern
2018 2019 (mill. kr) 2019 2018
2.379 2.715 Resultat før skattekostnad 3.121 2.382
-535 -955 +/- permanente forskjeller -1.091 -443
-228 139 +/- endring midlertidige forskjeller i henhold til spesifikasjon 124 -205
- -  + underskudd til fremføring 37 0
1.615 1.899 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt 2.191 1.733
         
404 475 Herav betalbar skatt  547 462
 - 4 For mye/lite skatt avsatt tidligere år
404 479 Sum betalbar skatt  547 462
         
404 479 Betalbar skatt av årets overskudd 547 462
52 -28 +/- endring i utsatt skatt -30 47
456 452 Årets skattekostnad 518 509
         
         
    Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt    
52 -28 Resultatført utsatt skatt -30 48
5 -8 Utsatt skatt ført mot egenkapital -8 3
 -  - Korrigering betalbar skatt/utsatt skatt tidligere år 1) 23 12
57 -36 Sum endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt -15 63
1)Skyldes endringer i midlertidige forskjeller mellom avlagt årsregnskap og endelige ligningspapirer.

 

2018 2019 Sammensetning av balanseført utsatt skatt 2019 2018
    Midlertidige forskjeller på:    
- -  - Driftsmidler 14 194
- -  - Leasingobjekter 281 288
158 132  - Netto pensjonsforpliktelse 133 161
188 107  - Verdipapirer 109 189
219 125  - Sikringsinstrumenter 125 219
-  -  - Andre midlertidige forskjeller 5 4
565 364 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 668 1.055
141 91 Utsatt skatt 169 263
         
    Midlertidige forskjeller på:    
-2 -10  - Driftsmidler -28 -16
-209 -156  - Sikringsinstrumenter -156 -209
-21 -6  - Andre midlertidige forskjeller -86 -117
 -  -  - Fremførbart underskudd -572 -840
-232 -172 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -842 -1.182
-58 -43 Utsatt skattefordel -212 -292
82 48 Netto utsatt skatt (+)/skattefordel (-) -43 -28

Tabellen ovenfor består av midlertidige forskjeller fra alle konsoliderte selskaper vist brutto. På selskapsnivå er skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller nettoført. På konsernivå bruttoføres dette i samsvar med IAS 12 ved at hvert selskap presenteres separat ved beregning av konsernets skattefordel og utsatt skatt:  

  2019 2018
Skattefordel balanseført 31.12 158 175
Utsatt skatt balanseført 31.12 -115 -147

 

 

2018 2019 Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt 2019 2018
595 679 25 % av resultat før skatt 775 659
-134 -239 Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) 1) -272 -158
-5 8 Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital 8 -1
 - 4 For lite avsatt skatt i fjor 7 1
 -  - Endring i ikke innregnede skattefordeler  - 7
456 452 Resultatført periodeskatt 518 509
19 % 17 % Effektiv skattesats i % 17 % 21 %
1) Inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (resultatandeler trekkes ut ettersom de allerede er skattlagt hos det enkelte selskap).  


 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN