Note 10 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank  
  2019 2018
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 28 205 234 18 126 144
Mertap ved konstatering 10 9 19 6 86 93
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -5 -1 -7 -7 -1 -8
Sum tap på utlån og garantier  32 213 245 17 212 229
             
             
Konsern 2019 2018
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 34 212 246 23 127 150
Mertap ved konstatering 40 22 62 30 98 127
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -6 -2 -8 -13 -1 -15
Sum tap på utlån og garantier  68 231 299 40 223 263

Det er beregnet forventet kredittap på kredittinstitusjoner og sentralbanker men effekten er funnet uvesentlig og følgelig ikke skilt ut i nedskrivningene. Kontraktsregulerte utestående beløp for finansielle eiendeler som er nedskrevet i 2019, og som fremdeles er underlagt håndhevingsaktiviteter utgjør 243 millioner kroner for morbanken, og 303 millioner kroner for konsernet. 

Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring
avsetning
for tap
Endring
som skyldes
konstatering
31.12.2019
Utlån og garantier til amortisert kost Næringsliv 742 201 -27 916
Utlån og garantier til amortisert kost Privatmarked 45 -6 -5 34
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv   1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 230 -32 1.060
         
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697 272 -32 937
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23
         
         
Konsern (mill. kr) 1.1.19 Endring
avsetning
for tap
Endring
som skyldes
konstatering
31.12.2019
Utlån og garantier til amortisert kost Næringsliv 766 212 -31 948
Utlån og garantier til amortisert kost Privatmarked 68 0 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 0 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 0 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 248 -36 1.121
         
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744 290 -36 998
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 0 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

Morbank (mill. kr) 1.1.18 Endring
avsetning
for tap
Endring
som skyldes
konstatering
31.12.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.017 125 -400 742
Utlån til amortisert kost Privatmarked 32 28 -15 45
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 65 10 - 75
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.114 163 -415 862
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.027 86 -415 697
Annen gjeld - avsetninger 68 80 - 148
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 18 -2 - 17
Konsern (mill. kr) 1.1.18 Endring
avsetning
for tap
Endring
som skyldes
konstatering
31.12.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.041 128 -402 766
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 34 -15 68
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 65 10 - 75
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.155 171 -417 909
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.068 93 -417 744
Annen gjeld - avsetninger 68 80   148
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 18 -2   17

 

Utvikling i tapsavsetning fra inngående til utgående balanse                  
                   
Morbank  2019    2018
  Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                  
Balanse 1. januar 27 62 31 120   19 45 34 97
Overført til (fra) trinn 1  10 -10 -0 -   7 -7 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2  -2 2 -0 -   -1 1 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 3 -   -0 -2 2 -
Netto ny måling av tap  -11 24 18 30   -7 16 12 21
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13 17 1 31   18 25 0 43
Utlån som har blitt fraregnet -11 -20 -1 -33   -8 -17 -1 -26
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap)  -  - -5 -5    -  - -15 -15
Balanse 31. desember 25 73 45 143   27 62 31 120
                   
Næringsliv                  
Balanse 1. januar 64 148 382 594   63 150 735 948
Overført til (fra) trinn 1  19 -19 -0 -   23 -23 - -
Overført til (fra) Trinn 2 -8 8 - -   -4 4 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3 -0 -0 1 -   -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  -17 98 185 266   -22 34 50 62
Nye utstedte eller kjøpte utlån 27 20 1 48   28 49 0 77
Utlån som har blitt fraregnet -20 -43 -0 -63   -24 -66 -4 -94
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -27 -27    -  - -400 -400
Balanse 31. desember 66 210 541 817   64 148 382 594
Total balanseført tapsavsetning  91 283 586 961   91 210 413 714

 

 

 

Utvikling i brutto utlån fra inngående til utgående balanse                  
                   
Morbank  2019    2018
  Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                  
Balanse 1. januar 65.403 4.366 320 70.089   60.278 4.159 344 64.782
Overført til (fra) trinn 1  893 -877 -15 -   974 -974 - -
Overført til (fra) Trinn 2  -1.846 1.872 -25 -   -1.457 1.463 -6 -
Overført til (fra) Trinn 3  -60 -135 195 -   -35 -101 136 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -1.843 -123 -21 -1.986   -2.654 -458 -170 -3.282
Nye utstedte eller kjøpte utlån 43.549 1.588 178 45.315   35.775 765 36 36.576
Utlån som har blitt fraregnet -37.048 -1.560 -133 -38.742   -27.477 -487 -9 -27.973
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert  -2  -1 -12 -14    -1  - -12 -13
Balanse 31. desember 69.045 5.129 487 74.661   65.403 4.366 320 70.088
                   
Næringsliv                  
Balanse 1. januar 32.055 5.521 1.223 38.800   30.796 5.771 1.215 37.782
Overført til (fra) trinn 1  1.586 -1.561 -26 -   1.256 -1.256 - -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.405 1.446 -41 -   -1.180 1.181 -1 -
Overført til (fra) Trinn 3 -8 -227 234 -   -423 70 353 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -1.638 -91 -7 -1.736   -2.519 -38 166 -2.391
Nye utstedte eller kjøpte utlån 11.323 205 319 11.848   10.445 1.373 142 11.960
Utlån som har blitt fraregnet -8.723 -1.319 -203 -10.244   -6.319 -1.579 -623 -8.521
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - -5 -30 -35    -  -1 -29 -30
Balanse 31. desember 33.190 3.969 1.469 41.431   32.055 5.521 1.223 38.800
Utlån til virkelig verdi over resultat       4.677         4.467 
Total brutto utlån   102.235 9.101 1.957  117.970   97.458 9.888 1.543 113.356

  

Utvikling i tapsavsetning fra inngående til utgående balanse      
Konsern     2019    2018  
  Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                  
Balanse 1. januar 33 71 39 143   24 52 38 114
Overført til (fra) trinn 1 12 -11 -0 -   8 -8 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -2 4 -1 -   -1 1 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3 -0 -3 4 -   -0 -3 3 -
Netto ny måling av tap  -14 24 22 32   -8 17 16 25
Nye utstedte eller kjøpte utlån 17 23 3 44   21 28 2 51
Utlån som har blitt fraregnet -13 -23 -5 -41   -9 -18 -5 -32
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5   - - -15 -15
Balanse 31. desember 32 84 56 172   33 71 39 142
                   
Næringsliv                  
Balanse 1. januar 70 152 397 619   68 154 749 970
Overført til (fra) trinn 1  20 -20 -0 -   23 -23 - -
Overført til (fra) Trinn 2 -9 9 - -   -5 5 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3 -0 -1 1 -   -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  -19 100 188 268   -24 35 55 67
Nye utstedte eller kjøpte utlån 30 21 7 59   29 50 1 80
Utlån som har blitt fraregnet -20 -44 -2 -66   -24 -67 -7 -98
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -31 -31   - - -402 -400
Balanse 31. desember 71 218 560 849   68 152 396 619
Total balanseført tapsavsetning  104 302 616 1.021   101 223 435 761

 Banken eller konsernet har ikke finansielle instrumenter der det ikke er innregnet en tapsavsetning på grunn av sikkerhetsstillelse.

Utvikling i brutto utlån fra inngående til utgående balanse      
Konsern  2019    2018
  Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                  
Balanse 1. januar 69.736 4.951 385 75.073   62.604 4.725 439 67.767
Overført til (fra) trinn 1  1.053 -1.033 -19 -   1.118 -1.074 -44 -
Overført til (fra) Trinn 2  -2.184 2.217 -33 -   -1.594 1.602 -8 -
Overført til (fra) Trinn 3  -83 -164 248 -   -15 -124 138 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -2.867 -277 -31 -3.175   -2.024 -539 -140 -2.703
Nye utstedte eller kjøpte utlån 45.617 1.901 196 47.715   37.832 945 49 38.826
Utlån som har blitt fraregnet -37.596 -1.669 -165 -39.430   -28.183 -584 -36 -28.803
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert  -2  -1 -12 -14    -1  - -12 -13
Balanse 31. desember 73.675 5.924 570 80.169   69.737 4.951 386 75.073
                   
Næringsliv                  
Balanse 1. januar 33.897 5.881 1.299 41.076   33.682 6.130 1.214 41.025
Overført til (fra) trinn 1  1.659 -1.631 -28 -   1.321 -1.317 -4 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.681 1.736 -55 -   -1.363 1.368 -5 -
Overført til (fra) Trinn 3 -42 -237 279 -   -449 52 397 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -1.682 -164 -22 -1.868   -4.064 -145 213 -3.997
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12.682 260 326 13.269   11.135 1.404 148 12.686
Utlån som har blitt fraregnet -9.367 -1.414 -230 -11.011   -6.503 -1.611 -637 -8.751
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - -5 -30 -35    -  -1 -29 -30
Balanse 31. desember 35.466 4.426 1.539 41.431   33.758 5.879 1.296 40.933
Utlån til virkelig verdi over resultat       4.677          4.467
Total brutto utlån   109.140 10.350 2.110  126.277   103.494 10.829 1.682 120.473

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter  2019   2018
Morbank og konsern (mill.kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total   Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 11 47 90 148   13 49 7 70
Overført til (fra) Trinn 1 3 -3 -0 -   2 -2 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1 1 - -   -1 1 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3 -0 -0 0 -   -0 -0 0 -
Netto ny måling av tap  -2 3 -33 -33   -3 12 83 92
Nye utstedte eller kjøpte utlån 7 1 0 8   6 3 0 9
Utlån som har blitt fraregnet -3 -20 -0 -24   -6 -17 -0 -23
Balanse 31. desember 10 34 57 100   11 47 90 148
Herav:                  
Privatmarked       2         2
Næringsliv       98         147

 

Avsetning for forventet tap fordelt på sektor og næring1) 2019   2018
Morbank (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Lønnstakere o.l. 25 53 29 107   20 44 24 88
Offentlig forvaltning 0 - 0 0   0 - - 0
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 4 23 7 34   8 16 5 30
Havbruk 1 0 - 1   1 0 - 1
Industri og bergverk 6 10 5 22   9 20 0 29
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 14 7 14 35   11 11 21 43
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 12 8 15 34   14 8 11 33
Sjøfart og offshore 9 114 527 649   4 84 378 465
Eiendomsdrift 16 45 23 84   19 37 20 76
Forretningsmessig tjenesteyting 8 53 22 83   7 31 21 59
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5 4 2 12   9 5 2 16
Øvrige sektorer 0 0 0 0   0 0 22 22
Sum sektor og næringsfordelt 101 316 644 1.061   102 257 503 861

 

Avsetning for forventet tap fordelt på sektor og næring1) 2019   2018
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Lønnstakere o.l. 31 63 40 134   25 52 33 109
Offentlig forvaltning 0 - 0 0   0 - - 0
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 5 24 7 36   9 18 6 33
Havbruk 1 0 - 1   1 1 - 2
Industri og bergverk 7 13 9 29   9 21 3 34
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 16 9 17 41   12 13 24 49
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 12 9 15 36   15 8 12 35
Sjøfart og offshore 9 114 527 649   4 84 378 465
Eiendomsdrift 17 45 23 85   19 37 20 76
Forretningsmessig tjenesteyting 9 54 26 88   8 31 23 62
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6 6 7 19   10 6 6 23
Øvrige sektorer 0 0 0 0   0 0 22 22
Sum sektor og næringsfordelt 113 335 671 1.120   112 271 526 909
 
1) næringsfordelt tapsavsetning inkluderer avsetning for garantier og ubenyttede kreditter
 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN