Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
2018 2019 (mill. kr) 2019 2018
1.922 2.263 Resultat etter skatt 2.563 2.090
66 109 + Av- og nedskrivninger 172 98
229 245 + Tap på utlån/garantier 299 263
2.218 2.617 Tilført fra årets virksomhet 3.035 2.451
366 869 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 1.235 170
575 -96 Økning/(reduksjon) annen gjeld 716 387
-8.138 -4.613 Reduksjon/(økning) utlån -5.843 -9.059
-1.636 1.998 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 2.964 -860
4.086 5.422 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 5.302 4.140
-501 -960 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -361 -393
-533 -2.766 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -2.766 -613
-3.563 2.471 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 4.280 -3.778
-60 -66 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -109 -126
-  -  Avgang bygninger/driftsmidler -11 -
140 84 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -312 232
-222 36 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -1.080 -47
-141 54 B) Netto likviditetsendring investeringer -1.512 59
750  0 Innbetalinger fra økning i ansvarlig lånekapital 0 750 
-699 -164 Utbetalinger fra reduksjon i ansvarlig lånekapital -164 -699
- 1 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -33 15
-571 -661 Utbetalt utbytte -661 -571
-322 -373 Besluttet gaveutdeling -373 -322
1.000 250 Ny hybridkapital 250 1.000
-950 - Tilbakekjøp hybridkapital - -950
-36 -47 Betalte renter hybridkapital -49 -37
12.781  6.230 Innbetalinger ved økning verdipapirgjeld 6.230 12.871 
-9.815  -6.421 Utbetalinger til reduksjon verdipapirgjeld -6.421 -9.815
-114 -1.461 Inn-/Utbetalinger annen langsiktig gjeld -1.668 -113
1.274 -2.646 C) Netto likviditetsendringer finansiering -2.889 1.289
-2.430 -121 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -121 -2.430
3.313 883 Likviditetsbeholdning per 1.1 883 3.313
883 761 Likviditetsbeholdning ved utgangen av året 761 883
-2.430 -121 Endring -121 -2.430

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN