Note 24 - Klassifisering av finansielle instrumenter

Konsern Finansielle instrumenter til
virkelig verdi over resultatet
Virkelig
verdi
over andre
inntekter og
kostnader
Finansielle
instrumenter
målt til amortisert
kost
Total
31.12.19 (mill. kr) Øremerket virkelig verdi Obligatorisk Holdt for omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 761 761
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 2.110 2.110
Utlån til og fordringer på kunder  4.679 - - 71.336 49.264 125.279
Aksjer - 447 2.506 - - 2.953
Sertifikater og obligasjoner - 23.115 - - - 23.115
Derivater 387 - 2.585 - - 2.972
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 132 132
Fordringer verdipapirer - - - - 292 292
Sum finansielle eiendeler 5.066 23.562 5.091 71.336 52.560 157.614
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 8.853 8.853
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 85.917 85.917
Verdipapirgjeld    - - - 43.014 43.014
Derivater 216 - 3.312 - - 3.528
Ansvarlig lånekapital  - - - - 2.090 2.090
Egenkapitalinstrumenter - - 244 - 505 505
Gjeld verdipapirer - - - - 197 197
Sum finansielle forpliktelser 216 - 3.556 - 140.684 144.456

 

Konsern Finansielle instrumenter til
virkelig verdi over resultatet
 Virkelig
verdi
over andre
inntekter og kostnader
 Finansielle
instrumenter
målt til amortisert
kost
 Total
31.12.18 (mill. kr) Øremerket
virkelig verdi
Obligatorisk Holdt for
omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 883 883
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 5.074 5.074
Utlån til og fordringer på kunder  4.467 - - 61.295 53.967 119.728
Aksjer - 678 1.195 - - 1.873
Sertifikater og obligasjoner - 20.348 - - - 20.348
Derivater 282 - 3.837 - - 4.119
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 86 86
Fordringer verdipapirer - - - - 277 277
Sum finansielle eiendeler 4.749 21.026 5.032 61.295 60.286 152.388
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 9.214 9.214
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 80.615 80.615
Verdipapirgjeld  - - - - 44.269 44.269
Derivater 49 - 2.933 - - 2.982
Ansvarlig lånekapital  - - - - 2.268 2.268
Egenkapitalinstrumenter - - 31 - - 31
Gjeld verdipapirer - - - - 809 809
Sum finansielle forpliktelser 49 - 2.964 - 137.175 140.188

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN