Egenkapitalbevis

Markedskursen for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 100,20 kroner per bevis (84,20 kroner i 2018). Med et kontantutbytte på 6,50 kroner for 2019 blir direkteavkastningen for egenkapitalbeviset 6,5 prosent.

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2019 en egenkapitalbeviskapital på 2597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Konsernet hadde ved årsskiftet en egenbeholdning på 10,6 millioner kroner tilsvarende 532.460 egenkapitalbevis.

Nøkkeltall egenkapitalbeviskurs, ti års historikk 

Nøkkeltall 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Børskurs 100,20 84,20 82,25 64,75 50,50 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89
Antall utstedte bevis (mill. kr) 129,30 129,62 129,38 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74
Børsverdi (mill. kr) 12.956 10.914 10.679 8.407 6.556 7.595 7.141 4.518 3.731 5.124
Utbytte per EKB 6,50 5,10 4,40 3,00 2,25 2,25 1,75 1,50 1,85 2,77
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 90,75 83,87 78,81 73,26 67,65 62,04 55,69 50,09 48,91 46,17
Resultat per EKB, majoritetsandel 12,14 9,97 8,71 7,91 7,02 8,82 6,92 5,21 6,06 5,94
Pris / Resultat per EKB 8,26 8,44 9,44 8,19 7,19 6,63 7,95 6,68 5,99 8,40
Pris / Bokført egenkapital 1,10 1,00 1,04 0,88 0,75 0,94 0,99 0,69 0,74 1,07
Utdelingsforhold 54 % 51 % 50 % 38 % 25 % 25 % 25 % 29 % 30 % 47 %
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 %

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2018 til 31. des 2019

Kursutv_4_2019_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2018)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2018)

Utbyttepolitikk
Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009, innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i hovedsak tidligere utfordringer knyttet til utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte.

Som følge av den endrede lovgivningen ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009, justert i 2017:

  • SpareBank 1 SMNs mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene
  • Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital
  • Banken legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital

Investorpolitikk
Banken legger vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessige presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer.

På smn.no/ir er det til enhver tid oppdatert informasjon for investorer, analytikere og media.

Eierforhold
SpareBank 1 SMN har som mål å sikre god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer samt norske og utenlandske institusjoner.

Neste Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN