Note 33 - Leieavtaler

Morbank   Konsern 
2019 Bruksretteiendeler 2019
379 Anskaffelseskost 1. januar 587
9 Tilgang av bruksretteiendeler 32
0 Avhendinger -43
4 Overføringer og reklassifiseringer 5
392 Anskaffelseskost 31. desember 581
     
  Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar  
49 Avskrivninger 87
0 Avhendinger -4
49 Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember  82
     
342 Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 498
     
     
  Leieforpliktelser  
     
  Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger  
42 Mindre enn 1 år 78
41 1-2 år 72
37 2-3 år 63
36 3-4 år 59
31 4-5 år 51
197 Mer enn 5 år 245
383 Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember  567
     
     
  Endringer i leieforpliktelser  
379 Ved førstegangsanvendelse 1. januar 587
12 Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden  33
-44 Betaling av hovedstol  -76
-10 Betaling av renter  -13
10 Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser  13
 - Andre endringer -39
347 Totale leieforpliktelser 31. desember  505
41 Kortsiktige leieforpliktelser (note 37) 65
306 Langsikige leieforpliktelser (note 37) 440
-43 Netto kontantstrøm fra leieforpliktelser -76
     
     
  Andre leiekostnader innregnet i resultatet   
9 Variable leiebetalinger kostnadsført i perioden  34
4 Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler (inkludert kortsiktige leieavtaler av lav verdi) 11
0 Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi (ekskludert kortsiktige leieavtaler over) 1
13 Totale leiekostnader inkludert i andre driftskostnader 46

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN