Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier
andels- kapital
Over-
kurs-
fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings- fond
Utbytte
og
gaver
Fond for
urealiserte
gevinster
Annen egen-
kapital
Hybrid- kapital Sum
egen-
kapital
                     
Egenkapital per 1.1.18 2.597 895   4.831 5.079 893 126 -17 950 15.355
Periodens resultat - -   297 526 1.034 29 - 36 1.922
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -2 - -2
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 12 - 12
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 11 - 11
Totalresultat for perioden - -   297 526 1.034 29 11 36 1.933
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -571 - - - -571
Besluttet utbetalt til samfunnsutbytte - -   - - -322 - - - -322
Ny hybridkapital - -   - - - - - 1.000 1.000
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -950 -950
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -36 -36
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   -2 -4 - - 6 - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -2 -4 -893 - 6 14 -878
Egenkapital per 31.12.18 2.597 895   5.126 5.602 1.034 155 - 1.000 16.409
                     
                     
Egenkapital per 1.1.19 2.597 895   5.126 5.602 1.034 155 - 1.000 16.409
Periodens resultat - -   313 555 1.314 34 - 47 2.263
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 6 - 6
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -18 - -18
Totalresultat for perioden - -   313 555 1.314 34 -18 47 2.245
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - -661
Besluttet utbetalt til samfunnsutbytte - -   - - -373 - - - -373
Ny hybridkapital - -   - - - - - 250 250
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -47 -47
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 18 - -1
Sum transaksjoner med eierne -0 -   -7 -12 -1.034 - 18 203 -832
Egenkapital per 31.12.19 2.597 895   5.432 6.144 1.314 189 - 1.250 17.822

 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels-
kapital
Over-
kurs-
fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings- fond
Utbytte og
gaver
Fond for
urealiserte
gevinster
Annen
egen-
kapital
Hybrid-
kapital
IKE1) Sum
egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.18 2.588 895   4.831 5.072 893 126 1.523 993 565 17.486
Periodens resultat - -   297 526 1.034 29 131 37 34 2.090
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -38 - - -38
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -2 - - -2
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 13 - - 13
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -27 - - -27
Totalresultat for perioden - -   297 526 1.034 29 105 37 34 2.063
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -571 - - - - -571
Besluttet utbetalt til samfunnsutbytte - -   - - -322 - - - - -322
Ny hybridkapital - -   - - - - - 1.000 - 1.000
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -950 - -950
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -37 - -37
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) 4 -   - 0 - - 11 - - 15
Andre egenkapitalføringer - -   -2 -4 - - -5 - - -11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -24 - - -24
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 38 38
Sum transaksjoner med eierne 4 -   -2 -4 -893 - -19 13 38 -863
Egenkapital per 31.12.18 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.608 1.043 637 18.686
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet   

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels- kapital
Over-
kurs- fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjevn-
ings- fond
Utbytte og
gaver
Fond for
realiserte
gevinster
Annen
egen-
kapital
Hybrid-
kapital
IKE1) Sum
egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.19 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.608 1.043 637 18.686
Periodens resultat - -   313 555 1.314 34 242 49 56 2.563
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 9 - - 9
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 6 - - 6
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -9 - - -9
Totalresultat for perioden - -   313 555 1.314 34 232 49 56 2.554
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - - -661
Besluttet utbetalt til samfunnsutbytte - -   - - -373 - - - - -373
Ny hybridkapital - -   - - - - - 250 - 250
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -49 - -49
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -6 -   - -14 - - -12 - - -33
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 22 - - 3
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -24 - - -24
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 67 67
Sum transaksjoner med eierne -6 -   -7 -27 -1.034 - -14 201 67 -820
Egenkapital per 31.12.19 2.586 895   5.432 6.123 1.314 189 1.827 1.293 761 20.420
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet  

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN